Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Podstawa prawna

art. 4 ust.2 pkt. 1 i art. 50 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z 2003 roku)

Opis procedury

- należy złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikami

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
- załączniki

  • 2 egzemplarze mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać

  • w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą dane określające:

a) rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwziecia,
b) powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szata roślinną,
c) rodzaj technologii,
d) ewentualne warianty przedsięwzięcia,
e) przewidywaną ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązania chroniące środowisko,
g) rodzaje i przewidywaną ilość wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Formularze / wnioski

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego

Opłaty

za wniosek - 5,00 zł
za każdy załącznik - 0,50 zł
za wydanie decyzji w przypadku:
- budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonego na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym - 190,00 zł
- zespołu garaży - 152,00 zł
- budynku gospodarczego lub garażu - 38,00 zł
- pozostałych - 90,00 zł

Okres oczekiwania

Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych w ciągu 7 dni od daty otrzymania ostatniego uzgodnienia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Borek Wlkp. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Uwagi

Opłata skarbowa nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-20
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza