Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
Podstawa prawna


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92 , poz 880 ze zm./ - w szczególności przepisy art. 78-90 (UOP)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew / Dz.U.Nr 228, poz. 2306 ze zm./

- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 M.P Nr 73, poz. 733/.


Opis procedury

Władający nieruchomością składa wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów w sekretariacie Urzędu Miejskiego

Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 

 • data,

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, adres oraz numer telefonu,

 • tytuł prawny władania nieruchomością (określić kto jest właścicielem działki, na której rośnie drzewo lub krzew),

 • nazwa gatunku drzewa/krzewu,

 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, podana w metrach,

 • ilość drzew do wycięcia,

 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

 • uzasadniona przyczyna wycinki drzewa/krzewu oraz proponowany termin usunięcia,

 • podpis wnioskodawcy,


Do wniosku składanego przez:


 • Zarząd drogi należy dołączyć plan wyrębu drzew lub krzewów sporządzony w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody przez Wojewódzkiego konserwatora przyrody.

 • Zarządy melioracji należy dołączyć uzgodnienie z Wojewodą.

Formularze / wnioski

Wniosek do pobrnia znajduję się nad niniejszą tabelką. lub można pobrać w pokoju nr 1 w tutejszym Urzędzie Miejskim gdzie odbiera się również decyzje

Opłaty


Za wniosek i wydaną decyzję nie pobiera się opłaty skarbowej


Okres oczekiwania

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie .

Uwagi

Nie jest wymagane zezwolenie Burmistrza na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości :

 • drzew i krzewów owocowych, wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

 • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,

 • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza