Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Borku Wlkp.
Załącznik do Uchwały Nr III/13/94
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 25 VIII 1994 r.


S T A T U T
GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
SZKÓŁ W BORKU WLKP.

R O Z D Z I A Ł I

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Borku Wlkp. zwany dalej
„ Zespołem „ działa na podstawie następujących aktów prawnych :
1. Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz.U. Nr 95 poz.425
z późniejszymi zmianami/.
2. Ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 4 poz.18
z późniejszymi zmianami/.
3. Niniejszego statutu.

§ 2
1. Terenem działalności Zespołu jest miasto i gmina Borek Wlkp.
2. Siedziba Zespołu znajduje się w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.

§ 3
Zespół używa pieczęci podłużnej o następującej treści :

Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Borku Wlkp.
63-810 Borek Wlkp.
woj.leszczyńskie


  • 2 -R O Z D Z I A Ł II
- Przedmiot działania

§ 4
1. Do podstawowych zadań Zespołu należy :
- prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej, finansowo-księgowej szkół
przedszkoli.
2. W szczególności Zespół wykonuje :
a/ obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, organizuje wypłaty wynagrodzeń,
ewidencjonuje dane o sprawozdawczości w tym zakresie,
b/ prowadzi sprawy osobowe dyrektorów szkół i przedszkoli,
c/ obsługę administracyjną inwestycji i remontów.

§ 5
1. Zespół współdziała z dyrektorami i kierownikami obsługiwanych jednostek w celu
zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania.
2.Zespół wykonuje inne zadania zlecone przez Zarząd Gminy Borek.

R O Z D Z I A Ł III
- Zarządzanie i organizacja

§ 6
1. Zespołem kieruje Kierownik powołany przez Zarząd Gminy.
2. Kierownik Zespołu działa jednoosobowo zgodnie z przepisami na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy.
3. Kierownik ustala szczegółowe zadania dla poszczególnych pracowników.
4. Kierownik zatrudnia, awansuje i zwalnia podległych mu pracowników.
5. Upoważnia się Kierownika Zespołu do każdorazowego uzgadniania z dyrektorami
szkół i przedszkoli w zakresie tworzenia i zmian w projektach organizacyjnych,


  • 3 -§ 7
Struktury organizacyjne Zespołu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd
Gminy.

§ 8
Nadzór nad Zespołem sprawuje Zarząd Gminy Borek Wlkp.

R O Z D Z I A Ł IV

- Działalność finansowa

§ 9
1. Zespół jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową w oparciu o przepisy
dotyczące jednostek budżetowych.
2. Budżet Zespołu jest częścią budżetu Gminy.

§ 10
1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta Borku Wlkp.
2. Źródłem przychodu jest dotacja z budżetu gminy.
3. Rozchody przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań Zespołu.

R O Z D Z I A Ł V

- Postanowienia końcowe

§ 11

1. Statut nadaje Zespołowi Rada Miejska Borku Wlkp.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Likwidacja Zespołu lub przekształcenie w inna jednostkę organizacyjną może nastąpić w trybie określonym właściwymi przepisami.
U C H W A Ł A Nr III/13/94
Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 1994 r.

w sprawie : powołania gminnej jednostki budżetowej oraz nadania statutu.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h / ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16 poz.95 z 1990 roku - z późniejszymi zmianami / oraz art.15 ust.1 i art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe / Dz.U. Nr 72 poz.344
z 1993 roku/ , uchwala się co następuje :

§ 1

Tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą - Gminny Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Borku Wlkp.

§ 2

Jednostce budżetowej - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - nadaje się
statut o brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 1994 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1991-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 4
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza