Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy


Podstawa prawna

art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).; oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Wymagane dokumenty

 

 

W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

 

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
 • do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

 

w przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis aktu zgonu małżonka,
 • do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

Opłaty

 

 

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł
 • za zapewnienie – 5,00 zł

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 1, pok. 9
Sylwia Konarczak tel. 65 5716120

Tryb odwoławczy

 

Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Uwagi

 

 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym winny zgłosić się oboje do USC w celu wydania zaświadczenia. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest przez trzy miesiące od daty jego wystawienia. Sprawy załatwiane są w USC, Rynek 1, pok. 9, tel. 65 5716120


Autor informacji: Sylwia Konarczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-08-09 wprowadzona przez: 4
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza