Postępowania przetargowe


Protokół nr 13/2003

Protokół nr 13/2003
z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 16 czerwca 2003 roku


W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, Burmistrz Borku Wlkp., Przewodniczący Rady Miejskiej, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. oraz Kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Borku Wlkp. - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie następujących spraw:


 1. umowy dzierżawnej na lokal przy ul. Lisia Droga

 2. dowożenie uczniów do szkół w zwiększonym zakresie

 3. modernizacja Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

 4. utrzymanie trzech klas pierwszych w SP w Borku Wlkp. w roku szkolnym 2003/2004

 5. rozpatrzenie zmiany sieci publicznych szkół


 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie.


Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji - Róża Jędrosz. Przedstawiła porządek posiedzenia, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Rozpatrzenie następujących spraw:

 1. umowy dzierżawnej na lokal przy ul. Lisia Droga


W posiedzeniu udział wziął Przewodniczący Rady, który wyjaśnił, że radny Mariusz Wasielewski do dnia 12.02.2003 roku prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Od wskazanego dnia radny poinformował, że nie posiada udziałów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c.
Radny - Marek Rożek zwrócił uwagę, że w radny - Mariusz Wasielewski do dnia dzisiejszego nie jest wykreślony z rejestru działalności gospodarczej. Natomiast umowa na dzierżawę lokalu przy ul. Droga Lisia 1 podpisana w dniu 2 maja 2001 roku nadal nie została zmieniona, a podpisana jest przez współwłaścicieli spółki „Zdrowie” - między innymi radnego - Mariusza Wasielewskigo. Dalej zapytał, czy mino zmiany właścicieli spółki umowa dzierżawna jest ważna.

Burmistrz wyjaśnił, że z punktu cywilno - prawnego umowa ze spółką „Zdrowie” w Borku Wlkp. jest ważna.

 1. dowożenie uczniów do szkół w zwiększonym zakresie - dowożenie uczniów Skokowa dolnego


Wicedyrektor SP w Borku Wlkp. - Alina Glapka szczegółowo przestawiła harmonogram rozkładu jazdy autobusów dowożących uczniów do szkół.
Następnie dodała, że należy rozstrzygnąć sprawę dowozu uczniów z miejscowości Skoków - dolny do szkoły, ze względu na ograniczone środki budżetowe, a miejscowość ta położona jest w odległości bliższej niż 3 km od szkoły, co nie zobowiązuje gminy do dowożenia.

Decyzja Komisji: członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię dotyczącą dowożenia dzieci ze Skokowa (dolnego), natomiast młodzież ponadgimnazjalna będzie dowożona w miarę wolnych miejsc.


 1. modernizacja Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. - zniszczeniu uległ piec c.o.


Kierownik ZEAS - Barbara Dajewska wyjaśniła, że w budżecie szkoły na rok 2003 zaplanowano:

 • 15.000,- zł - na opracowanie dokumentacji dot. modernizacji szkoły

 • 12.270,- zł - zakup usług pozostałych

 • 13.100,- na zakup usług remontowych

jednak część tych środków na pewno jest już wykorzystana.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali zakup pieca c.o. ze środków budżetu szkoły wcześniej zaplanowanych na inne zadania. 1. utrzymanie trzech klas pierwszych w SP w Borku Wlkp. w roku szkolnym 2003/2004


Wicedyrektor SP w Borku Wlkp. - Alina Glapka wyjaśniła, że komplet wymaganych dokumentów w celu utworzenia klasy integracyjnej został wysłany do Kuratorium Oświaty, natomiast brak jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności z poradni pedagogiczno - psychologicznej dla dwóch dzieci.

Kierownik ZEAS zapytała, dlaczego dzieci przy przyjmowaniu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. dopiero skierowano po orzeczenie o niepełnosprawności do poradni psychologiczno - pedagogicznej, a wcześniej nie były wykazane w Przedszkolu Samorządowym w Karolewie.

Wicedyrektor SP w Borku Wlkp. - Alina Glapka wyjaśniła, że dzieci te zostały promowane do kl. I jednak nie znają minimum programowego obowiązującego dzieci w tym okresie rozwoju.

W dalszej części posiedzenia kierownik ZEAS przedstawiła sposób naliczania subwencji oświatowej. Następnie wyjaśniła, że SP w Borku Wlkp. przy utworzeniu dwóch oddziałów klas pierwszych i łącznie 17 oddziałów w szkole, nie będzie pozbawiona dodatku na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół, ponieważ średnia liczba w oddziale będzie powyżej 24 uczniów.
Dalej wyjaśniła, że przy utworzeniu trzech oddziałach klas pierwszych i razem 18 oddziałów w szkole, średnia liczba uczniów w oddziale będzie wynosić poniżej 24 i gmina nie otrzyma w subwencji oświatowej w/w dodatku, a będzie to kwota ok. 200.000,- zł.

Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali sprawę i wypracowali następującą decyzję:

Decyzja: członkowie Komisji wyrazili zgodę na utworzenie 3 klas pierwszych w tym jednej klasy integracyjnej.

Uzasadnienie: zwiększenie ilości uczniów z zewnątrz obwodu szkolnego w SP w Borku Wlkp. (przejście uczniów z Wygody), co spowoduje utrzymanie dodatku z tytułu racjonalizacji sieci szkolnej. Argumentem „za” jest zabezpieczenie dowozu dla uczniów z Wygody. Komisja zobowiązała do realizacji w/w zadania dyrektorów szkoły oraz kierownika ZEAS.

 1. rozpatrzenie zmiany sieci publicznych szkół


Radny - Marek Rożek zwrócił uwagę na koszty utrzymania poszczególnych szkół. Dalej dodał, że SP w Zalesiu należy utrzymywać tak długo jak można, jednak należy rozważyć sprawę utworzenia tam warsztatów lub innego wykorzystania obiektu celem ściągnięcia dodatkowych środków finansowych.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała odłożenie w/w tematu do przeanalizowania w terminie późniejszym.

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.


Ad.6. Zakończenie.

Wobec zrealizowanego porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Wiesława Wójcik Róża Jędrosz3
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-06
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza