Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Borku Wlkp. oraz powołania Komisji Konkursowej.

Numer dokumentu: 5
Rok: 2009

w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Borku Wlkp. oraz powołania Komisji Konkursowej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs ofert na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ustalam skład Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Elżbieta Palwak - Sekretarz Gminy

  2. Wiesława Wójcik - Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Kadr,

  3. Mirosława Kozłowska - Sekretarz Gminy

  4. Jolanta Majchrzak – Inspektor ds. Organizacyjnych, Organizacji Pozarządowych
    i Funduszy Strukturalnych oraz Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

§ 4. Regulamin konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki zostanie zamieszczone:

1) na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borek Wlkp.,

2) w dwóch gazetach o zasięgu regionalnym,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Borek Wlkp.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Elżbieta Pawlak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-25
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza