ORZECZENIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ POBOROWEGO LUB ŻOŁNIERZA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY


KARTA INFORMACYJNA
Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełniania wniosku!

Orzeczenie o konieczności sprawowania przez poborowego lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art 39 a ust.1 lub art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Pisemny wniosek, dokument świadczący o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, odpis skrócony aktu urodzenia osoby wymagającej opieki lub orzeczenie o uznaniu za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie sądu nakładające na żołnierza obowiązek sprawowania opieki, oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, w przypadku gdy wniosek składa pełnoletni członek rodziny wymagający opieki - pisemna zgoda poborowgo lub żołnierza na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

III. OPŁATY:
Bez opłat.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni

V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp.
– biuro nr 13, poniedziałek od godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 – 15:00

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Wojskowych, P.poż. i Zarządzania Kryzysowego
Ryszard Busz

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Na decyzję organu odwoławczego można wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

VIII. KONTAKT:
Ryszard Busz
tel. 065 5716120 w. 18

IX. UWAGI:

O konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka się, Jeśli:
zamieszkuje on wspólnie z żołnierzem,
nie ukończył szesnastego roku życia lub ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji,
nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo obowiązek sprawowania, opieki przez żołnierza wynika z prawomocnego orzeczenia sądu.

Decyzję w sprawie zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, w wypadku orzeczenia o konieczności sprawowania przez niego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, podejmuje właściwy organ wojskowy (dowódca jednostki wojskowej).


Autor informacji: Ryszard Busz
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-24
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza