Statut Sołectwa Studzianna


Załącznik nr 15

do uchwały Nr VII/ 34 /2011

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 26 maja 2011 r.STATUT SOŁECTWA STUDZIANNA


Rozdział

Postanowienia ogólne.


§ l


1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Borek Wlkp.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś Studzianna.§2


Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:


1/ gminie - należy przez to rozumieć Gminę Borek Wlkp.

2/ sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Studzianna w Gminie
Borek Wlkp.

3/ statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Borek Wlkp.,

4/ Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Borku Wlkp.,

5/ Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Borku Wlkp.

6/ zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
w Gminie Borek Wlkp.,

7/sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa w Gminie Borek Wlkp.

8/ radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa w Gminie Borek Wlkp.


Rozdział 2


Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.


§ 3


Do zadań sołectwa należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
w szczególności:

l/ ładu i porządku,

2/ rolnictwa, ochrony środowiska i utrzymania czystości,

3/ kultury; sportu i turystyki,

4/ inicjowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców,

5/ sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością związaną z warunkami życia

mieszkańców sołectwa.


§ 4


Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1/ współpracę z organami gminy,

2/ podejmowanie uchwał,

3/ wydawanie opinii,

4/ uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

5/ zgłaszanie wniosków do organów gminy,

6/ współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.


Rozdział 3

Organy sołectwa.


§ 5


1. Organami sołectwa są:


1/ zebranie wiejskie,

2/ sołtys.

§ 6


l. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

3. Rada sołecka wspiera sołtysa w jego funkcjach wykonawczych.

4. Sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej.

5. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata,Rozdział 4

Zebranie wiejskie.


§ 7


Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:

l/ uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa,

2/ rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa,

3/ wybór i odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej,

4/ podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy,

5/ podejmowanie uchwał m.in. w sprawie:

a/ zagospodarowania terenu sołectwa w ramach planu zagospodarowania przestrzennego,

b/ utrzymania porządku w sołectwie,

c/ dróg w sołectwie,d/ przeznaczenia środków przydzielonych w budżecie gminy dla sołectwa.


§ 8


l. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

2. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć radni, Burmistrz oraz jego przedstawiciele celem referowania spraw i udzielania wyjaśnień.


§ 9


l. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
w roku.


2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na wniosek rady sołeckiej,

3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,

4/ na wniosek Burmistrza.


3. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa powinni być powiadomieni poprzez

rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach do tego zwyczajowo przyjętych, na co najmniej 7 dni przed jego terminem, bez względu na to kto wystąpił z wnioskiem
o zwołanie zebrania.


4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie

jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie

proponowanego porządku obrad oraz podanie zakresu proponowanych do podjęcia

uchwał.


5. Zebraniu przewodniczy sołtys za wyjątkiem zebrania wyborczego lub inna osoba

po zatwierdzeniu przez zebranie.


6. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta wybranego przez zebranie.


7. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

l/ miejscowość i datę zebrania,

2/ porządek zebrania,

3/ treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,

4/ podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta,

5/ do protokołu dołącza się listę obecności.


8. Kopię protokołu przekazuje się do Urzędu Miejskiego w terminie do 14 dni po odbyciu zebrania.
9. W przypadku wystąpienia pilnej potrzeby podjęcia decyzji przez zebranie wiejskie, sołtys lub Burmistrz może zwołać je z pominięciem trybu i terminów, o których mowa w § 9 ust. 3,4 poprzez zawiadomienie imienne za potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości na piśmie wyznaczając termin zabrania wiejskiego w ciągu 24 godzin.


§ 10


1. Wymagane quorum dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał

wynosi co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa według

stanu na dzień zebrania.


2. W przypadku braku quorum zebranie odbywa się w II terminie tj. w tym samym dniu po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu.


3. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym, za wyjątkiem przeprowadzenia wyborów oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.


4. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów co oznacza, że liczba głosów "za" przewyższa liczbę głosów "przeciw".


Rozdział 5


Zasady i tryb wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.


§ 11


1. Bierne i czynne prawo wyborcze na zebraniu wiejskim przysługuje pełnoletnim

mieszkańcom sołectwa stale zamieszkałym na jego terenie.


2. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Burmistrz

nie później niż sześć miesięcy od wyborów Rady Miejskiej. W zawiadomieniu

Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.


3. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,

większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.


4. Obwieszczenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.


§ 12


l. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej lub ich odwołanie przeprowadza komisjaskrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Burmistrz Borku Wlkp.


2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. Członkiem komisji nie mogą być również osoby, które
w stosunku do kandydatów są: zstępnymi, wstępnymi ,małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych


3. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym.


4. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.


5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie wyborów,

- ustalenie wyników głosowania,

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.


Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.


§ 13


l. Wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w oddzielnym głosowaniu, przy czym w pierwszej kolejności wybiera się sołtysa.


2. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu, po wyrażeniu przez kandydatów zgody.


3. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej jest nie ograniczona.


4. Głosowanie na sołtysa i członków rady sołeckiej odbywa się osobiście
w głosowaniu tajnym.


5. W przypadku jeżeli liczba kandydatów do rady sołeckiej jest pod względem ilościowym równa liczbie określonej w statucie, dopuszcza się głosowanie "en block" - na cała listę.


6. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczątką Burmistrz Borku Wlkp.


7. Na karcie do głosowani uprawnieni stawiają znak X przy nazwisku wytypowanego


przez siebie kandydata. W przypadku jednego kandydata uprawnieni stawiają znak X w kratce: Tak - popierając go lub w kratce Nie - nie udzielając poparcia.


8. Nieważne są głosy na kartach:

1/ całkowicie przedartych,

2/ oddanych na więcej niż 1 kandydat w wyborach na sołtysa lub na więcej kandydatów niż ilość mandatów do rady sołeckiej.


§ 14


l. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.


2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali

kolejno największą liczbę głosów.


§ 15


1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1/ złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2/ pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

3/ śmierci.


2. W przypadkach określonych w ust. l pkt l i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza

niezwłocznie zebranie wiejskie.


§ 16


1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być odwołani przez zebranie wiejskie

przed upływem kadencji.


2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:

1/ 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania,

2/ Burmistrza.


3.Wniosek o odwołanie powinien być złożony w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem. Wniosek bez uzasadnienia nie zostanie rozpatrzony.


4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania
i nie stawia się z przyczyn leżących po jej stronie.§ 17


1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania

wyborów przedterminowych zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.


2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym

samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady

sołeckiej.


3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.


Rozdział 6


Sołtys - organ wykonawczy sołectwa.


§ 18


Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.


§ 19


1. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:


1/ reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza wobec Rady Miejskiej
i Burmistrza,

2/ zwoływanie zebrań wiejskich oraz rady sołeckiej,

3/ przewodniczenie zebraniu wiejskiemu i radzie sołeckiej / z wyjątkiem zebrania

wyborczego/,

4/ organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających

na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa,

5/ realizacja uchwał Rady Miejskiej, zebrania wiejskiego, rady sołeckiej i zarządzeń

Burmistrza w odniesieniu do sołectwa,

6/ występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców

oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

7/ składanie rocznych sprawozdań zebraniu wiejskiemu ze swej działalności,
8/ uczestniczenie w odbiorach robót drogowych na terenie sołectwa lub innych form inwestycyjnych.

9/ branie udziału w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach organów Gminy, na które otrzymał zaproszenie.


2. Sołtys wykonuje powierzone mu zadania z zakresu administracji samorządowej.
3. Sołtys otrzymuje zryczałtowaną dietę, której wysokość określa Rada Miejska.


§ 20


W zakresie wykonywania swych obowiązków sołtys korzysta z ochrony prawnej

przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

§ 21


Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z sąsiednimi sołectwami oraz zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań Gminy.Rozdział 7

Rada sołecka.


§ 22


1. Rada sołecka składa się z 3 –7 osób.


2. Rada sołecka współpracuje z sołtysem w zakresie jego działalności jako organu wykonawczego sołectwa.


3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.


4. Rada sołecka działa kolegialnie.


5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


6. Do zadań rady sołeckiej należy:


1/ przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

2/ zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa
i przekazywanie ich sołtysowi,

3/ inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

4/ podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących
w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia wynikającego z uchwał zebrania

wiejskiego,

5/ sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,

6/ wyrażanie opinii w ramach udzielonych uchwałami zebrania wiejskiego upoważnień w okresie między zebraniami.
Rozdział 8

Mienie sołectwa.


§ 23


1. Sołectwo zarządza mieniem gminnym w zakresie zwykłego zarządu.


2. Przez czynność zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw

związanych ze zwykła eksploatacją rzeczy i utrzymania jej w stanie nie pogorszonym.


3. Mienie oddane do dyspozycji sołectwa Rada określa odrębną uchwałą.Rozdział 9


Gospodarka finansowa sołectwa.


§ 24


l. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.


2. Umowę najmu mienia będącego w dyspozycji sołectwa zawiera Burmistrz Borku Wlkp., a wszelkie przychody pochodzące z tego tytułu winny być odprowadzane na rachunek budżetu Gminy.


3. W ramach budżetu Gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52,

poz. 420, z późn. zm.).


4. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.


Rozdział 10

Kontrola i nadzór.


§ 25


l. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów

zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.


2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego

w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie

i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów o których mowa

w ust. l.


3. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Miejska.


4. Funkcję, o której mowa w ust. 1 Rada realizuje przez Komisję Rewizyjną.


§ 26


1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.


2. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada i Burmistrz.§ 27


Rada i Burmistrz mają prawo żądać informacji i danych, dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.


§ 28


Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał, wniosków i opinii zebrania wiejskiego oraz rady sołeckiej w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.


§ 29


Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem
i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylenia włącznie.


Rozdział 11

Postanowienia końcowe.


l. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy Borek Wlkp. i ustaw.


2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.


3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek zebrania wiejskiego lub

z inicjatywy organów gminy.Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-02
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-08-22 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2008-11-26 wprowadzona przez: 4
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza