Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 43/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 18 kwietnia 2005 roku

Protokół nr 43/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 18 kwietnia 2005 roku

Numer protokołu: 43
Rok: 2005

Protokół nr 43/2005

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

odbytego w dniu 18 kwietnia 2005 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, Z-ca Burmistrza – Elżbieta Pawlak oraz Inspektor ds. promocji gminy – Alicja Łopatka - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.

Organizacja imprez kulturalnych w Borku Wlkp.

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji – Róża Jędrosz. Przedstawiła porządek posiedzenia, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Organizacja imprez kulturalnych w Borku Wlkp.

Inspektor ds. promocji gminy – Alicja Łopatka zaproponowała organizacje imprez kulturalnych w Borku Wlkp. na placu przy strzelnicy LOK.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawioną propozycję.

Następnie Inspektor ds. promocji gminy poinformowała, że obchody “Dni Borku Wlkp.” proponuje się w dniach od 9 – 12 czerwca br. Przedstawiła również proponowany skład komitetu obchodów w/w uroczystości:

Elżbieta Borysiak – Dyrektor MGOK w Borku Wlkp.

Alina Szczepaniak – przedst. Przedszkola Samorządowego w Karolewie

Małgorzata Mróz – przedst. SP w Wycisłowie

Jolanta Kubala – przedst. SP w Zimnowodzie

Tomasz Szczepaniak – przedst. ZS w Borku Wlkp.

Alina Blandi- Marcisz - przedst. SP w Zalesiu

Lidia Wytykowska – przedst. SP w Borku Wlkp.

Mirosława Paździerska – przedst. UKS

9) Dorota Kaźmierczak – przedst. Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp.

10) Alicja Łopatka – przedst. Urzędu Miejskiego

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony skład komitetu, zaproponowali także radną Reginę Kot jako przedstawiciela Komisji.

Ad.3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek planowanej na 21 kwietnia br. sesji Rady i tak:

rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do sprawozdania.

powołania Sekretarza Gminy Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Komisji informując, że z dniem 1 maja br. Pani Elżbieta Pawlak – obecnie Z-ca Burmistrza zostanie powołana na stanowisko Sekretarza Gminy.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

zmian budżetu i w budżecie

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowane zmiany budżetu

i w budżecie.

Radny – Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie przesunięcia kwoty 20.000 zł w dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że w budżecie gminy na rok 2005 zaplanowano powyższą kwotę jako dotację celową dla powiatu na inwestycje, jednak

w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Gostyniu dotyczącym przesunięcia zaplanowanych środków z inwestycji na zadania bieżące przychylono się do przedstawionej propozycji.

Radny – Marek Rożek stwierdził, że nie wyraża zgody na powyższe przesunięcie.

Radni – Kazimierz Banaś, Tomasz Pawlak poparli stanowisko przedmówcy.

Więcej uwag nie zgłoszono.

zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Wycisłowie

Róża Jędrosz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zbycia lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Wycisłowie, a pierwszeństwo jego nabycia ma dotychczasowy najemca.

Radny – Tomasz Szczepaniak zapytał, jak wskazany obiekt został podzielony.

Inspektor Urzędu Miejskiego – Stefan Szymczak wyjaśnił, że będzie wyznaczony współudział w stosunku do zajmowanej powierzchni.

Radny – Marek Rożek uważa, że należy szczegółowo wyznaczyć zajmowane przez użytkowników lokale.

Innych uwag nie zgłoszono.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na niszczejący budynek po byłej szkole

w Leonowie, proponowano jak najszybszą jego sprzedaż.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny – Jerzy Prałat wnioskował o zainteresowanie terenem za piekarnią Hast w Borku Wlkp.

Następnie radna Róża Jędrosz poinformowała o zaśmiecaniu lasów gruzem.

W dalszej kolejności radna – Regina Kot przedstawiła informację dotyczącą prac modernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

Zawiadomiła, że oprócz okien w małej sali gimnastycznej wszystkie już zostały wymienione, obecnie trwają prace przy ocieplaniu ściany wschodniej obiektu szkoły.

Radna -Róża Jędrosz zapytała, czy okna w piwnicy będą również wymieniane.

Radna -Regina Kot wyjaśniła, że okna w piwnicy szkolnej nie będą wymieniane.

Poruszono także sprawę zagospodarowania przyszkolnej kotłowni, która

w związku z przebudową ogrzewania węglowego na gazowe będzie niewykorzystana.

Członkowie Komisji wnioskowali o zaadoptowanie wskazanej kotłowni na salę gimnastyczną.

Radna – Regina Kot poruszyła również sprawę zaniedbanego cmentarza niemieckiego przy stacji CPN “Perek” w Borku Wlkp.

W tym temacie głos zabrał radny – Marek Rożek twierdząc, że mieszkańcy Borku Wlkp. będą opiekować się cmentarzem, jednak dany kraj winien inwestować.

Innych uwag nie zgłoszono.

 

Ad.5. Zakończenie.

Wobec zrealizowanego porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Wiesława Wójcik Róża Jędrosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2005-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie