Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 39/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 19 stycznia 2005 roku

Protokół nr 39/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 19 stycznia 2005 roku

Numer protokołu: 39
Rok: 2005

Protokół nr 39/2005

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

odbytego w dniu 19 stycznia 2005 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, Kierownik ZEAS – Barbara Dajewska - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca planu zajęć imprez organizowanych dla dzieci
 3. i młodzieży w okresie ferii zimowych w poszczególnych placówkach oświatowych.

 4. Informacja dotycząca struktury wykształcenia nauczycieli zatrudnionych
 5. w placówkach oświatowych oraz rozdysponowanie funduszy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych w latach 2000 – 2004.

 6. Sprawozdanie z działalności promocji gminy za rok 2004.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji – Róża Jędrosz. Przedstawiła porządek posiedzenia, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Informacja dotycząca planu zajęć imprez organizowanych dla dzieci

i młodzieży w okresie ferii zimowych w poszczególnych placówkach oświatowych.

Przewodnicząca Komisji odczytała powyższe informacje

z poszczególnych szkół:

 • SP im, Wł. Jagiełły w Borku Wlkp. stanowiący załącznik 2 do niniejszego protokołu
 • SP w Wycisłowie stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
 • SP w Zalesiu stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
 • ZS Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
 • ZS im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
 • Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.3. Informacja dotycząca struktury wykształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz rozdysponowanie funduszy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych w altach 2000 – 2004.

Informację w sprawie struktury wykształcenia nauczycieli odczytała Przewodnicząca Komisji, stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Radny Marek Rożek wnioskował o przygotowanie wykazu ilości zatrudnionych nauczycieli (nie etatów) oraz nauczycieli odchodzących w 2006 roku na emeryturę.

Przewodniczący Rady dodał również, że wskazane byłoby przygotowanie symulacji zatrudnienia nauczycieli, celem rozpatrzenia późniejszych przeniesień na inne placówki.

Kierownik ZEAS – Barbara Dajewska poinformowała, że wnioskowana informacja zostanie przygotowana.

Następnie Kierownik ZEAS przedstawiła rozdysponowanie funduszy na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych – wykaz ten stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Rady wpłynęły ustne skargi dotyczące niesprawiedliwego rozdzielania środków na dokształcanie nauczycieli.

Kierownik ZEAS wyjaśniła, że każda placówka oświatowa ma określony budżet do wykorzystania na w/w cel i dyrektorzy poszczególnych placówek decydują

o ich podziale.

Radna – Regina Kot poinformowała, że cześć nauczycieli otrzymuje pokrycie kosztów wyżywienia i noclegu, natomiast inni nauczyciele nie otrzymują żadnego dofinansowania dokształcania. Zapytała również Kierownik ZEAS czy są nauczyciele, którzy w roku 2003 korzystali co najmniej 2 razy

z dofinansowania na podwyższenie swoich kwalifikacji.

Barbara Dajewska – Kierownik ZEAS wyjaśniła, że są nauczyciele, którym dwukrotnie udzielono takiej pomocy.

Radny – Marek Rożek uważa, że wszyscy nauczyciele którzy otrzymują dofinansowanie podnoszenia swoich kwalifikacji, winni podpisać stosowne porozumienie o zatrudnieniu.

Następnie głos zabrał radny – Kazimierz Banaś informując, że ani Komisja Oświaty, ani inna powołana w tej sprawie komisja nie będzie miała wpływu na działania dyrektora szkoły w zakresie przyznawania środków na dokształcanie nauczycieli, jednak uważa, że skoro wpływają skargi należy sprawę zbadać. Dalej dodał także, że jeżeli nauczyciele składają skargi do Rady winni mieć także odwagę złożyć taką skargę dyrektorowi właściwej placówki.

Radny poinformował również, że do Rady wpływają różne wnioski do rozpatrzenia często też bezzasadne, przykładem jest zaginięcie kotłów c.o.

w kotłowni przy SP w Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady poinformował, że pisemna skarga radnego Michała Dopierały dotyczyła nieprawidłowości podczas złomowania kotła c.o. i sprawa ta obecnie została skierowana do wyjaśnienia przez Burmistrza.

Podsumowując dyskusję w tym temacie członkowie Komisji wnioskowali

o wystosowanie pism do dyrektorów poszczególnych szkół o przedstawienie imiennych wykazów zawierających osoby składające wnioski i przyznane środki na dofinansowanie podwyższenia kwalifikacji.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności promocji gminy za rok 2004.

Pismo w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Radny – Marek Rożek stwierdził, że przedstawione pismo jest kpiną, zaś stosunek pracownika ds. promocji gminy Borek Wlkp. do Rady Miejskiej jest lekceważący. Uważa, że należy od Burmistrza wyegzekwować zakres obowiązków tego pracownika.

Pozostali członkowie Komisji poparli stanowisko radnego Marka Rożka.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zostanie wystosowane pismo w tej sprawie do Burmistrza.

Ad.5. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Róży

i Marcina Jędrosz dotyczące nieodpłatnego przekazania meblościanki, drukarki atramentowej oraz skanera na rzecz SP w Wycisłowie.

Informacja została przyjęta przez Komisję.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Zakończenie.

Wobec zrealizowanego porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Wiesława Wójcik Róża Jędrosz

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2005-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie