Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 9/2003 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 30 maja 2003 roku

Protokół nr 9/2003 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 30 maja 2003 roku

Numer protokołu: 9
Rok: 2003

Protokół nr 9 /2003
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
odbytego w dniu 30 maja 2003 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie.Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji - Tomasz Pawlak. Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.


Ad.2. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Podjęcie uchwał w sprawie:


 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003


Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększa się plan dochodów i wydatków, a mianowicie: zwiększono dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Opieka Społeczna w kwocie 11.100,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej. Zwiększono również dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 10.245,- zł na dożywianie uczniów. Natomiast w planie wydatków zmniejszono o kwotę 9.000,- zł w dziale rezerwa ogólna z równoznacznym zwiększeniem planu wydatków na zakup ksera dla Urzędu Miejskiego.
Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały w w/w sprawie.


 1. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska


i Gospodarki Wodnej (929.900,- zł)


 1. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska


i Gospodarki Wodnej (1.300.000,- zł)


 1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przychody z pożyczek przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków majątkowych na budowę oczyszczalni przemysłowo - komunalnej w miejscowości Borek Wlkp. (1.300.000,- oraz 929.900,- zł), natomiast przychody z kredytu przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków nieznajdujacych pokrycia w planowanych dochodach na budowę oczyszczalni przemysłowo - komunalnej w miejscowości Borek Wlkp. 400.000,- oraz na wydatki bieżące.

Radny - Marek Rożek zapytał, jaka będzie prognozowana kwota długu gminy po zaciągnięciu tych pożyczek i kredytów.
Skarbnik Gminy przedstawiła sytuację finansową gminy na 2003 roki tak: zadłużenie gminy na dzień 01.01.2003 roku z tytułu zaciągniętego kredytu stanowi 2.314.485,- zł. Na spłatę zadłużenia w br. zaplanowano 1.196.485,- zł. Dalej wyjaśniła, że planowane dochody budżetu gminy w 2003 roku wynoszą 12.714.321,- zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek nie może przeroczyć15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy, w przypadku naszej gminy wynoszą 9,41%.
Natomiast łączna kwota długu jednostki samorządowej na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2003 roku wynosić będzie 4.567.694,- zł, co stanowi 35,92%. To znaczy, że gmina jest wypłacalna.

Następnie radny Marek Rożek stwierdził, że planowane inwestycje bardzo dużo środków budżetowych oraz kredytów, czy są przewidziane inne inwestycje, np. bardzo potrzebne modernizacje dróg gminnych, wnioskował również o budowę chodnika na cmentarz w Borku Wlkp.

Burmistrz wyjaśnił, że są sporządzone wnioski do SAPARD i FOGR o dofinansowanie budowy drogi gminnej Strumiany - Zalesie. Natomiast chodnik na cmentarz w Borku Wlkp. jest przy drodze krajowej, a wniosek o jego budowę został zgłoszony do Zarządu Dróg Krajowych. Dalej dodał, że jest w opracowaniu wniosek do EKOFUNDUSZ- u na dofinansowanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Planowana jest również modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy.

Radny Marek Rożek zapytał jakie jest oprocentowanie kredytów.
Od 2 - 2,5% jest oprocentowanie pożyczek z NFOŚ odpowiedział Burmistrz.
Radny - Michał Dopierała wnioskował o zainstalowanie lamp oświetleniowych w Trzecianowie oraz dwóch lamp w Skokówku.
Radny Tomasz Pawlak zgłosił sprawę przeanalizowania wniosków zgłoszonych na zebraniach samorządów wsi, celem możliwości ich realizacji.
Burmistrz wyjaśnił, że w miarę możliwości zgłoszone wnioski będą realizowane.
Radna Róża Jędrosz poruszyła sprawę wybudowanej roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków w Wycisłowie, która zadaniem radnej nie jest zrealizowana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Burmistrz stwierdził, że na inwestycji tej zostanie jeszcze przeprowadzona korekta.


 1. przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa


Inspektor Urzędu Miejskiego - Stefan Szymczak szczegółowo wyjaśnił miejsca położenia działek, które są własnością AWRSP, a mają być przejęte przez Gminę, a mianowicie:


 • działka położona w Jeżewie- stanowiąca staw, ma być przeznaczona do wychowu narybku aby zarybić Zbiornik Jeżewo

 • działka poł. w Jeżewie - budynek po byłej kotłowni - dla potrzeb OSP w Jeżewie

 • działka położona w Koszkowie - przeznaczona pod boisko wiejskie


Do tych działek członkowie komisji nie mieli żadnych zastrzeżeń.


 • działka położona w Zalesiu - zabudowana budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne.


Wszyscy członkowie komisji wypowiedzieli się negatywnie w sprawie przejęcia tej działki, ponieważ jest dotychczasowi mieszkańcy są bardzo konfliktowi, a budynek jest w bardzo złym stanie technicznym co przysporzy Gminie dodatkowych kosztów.


 1. zbycia nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Borek Wlkp.Inspektor - Stefan Szymczak wyjaśnił, że są to działki użytkowane rolniczo, położone w Bruczkowie, Jaworach, Wycisłowie, Koszkowie oraz Bolesławowie.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.


 1. zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp.Działki wymienione w projekcie uchwały są działkami użytkowanymi rolniczo - wyjasnił Inspektor Urzędu Miejskiego - Stefan Szymczak.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. 1. sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Droga Lisia nr 1Burmistrz wyjaśnił, że wskazany lokal wymaga bardzo dużych nakładów na remont. Gmina nie ma w swym budżecie takich środków. Uważa, że jeżeli służba zdrowia, która wykupi lokal nie spełni oczekiwań społeczeństwa, wówczas za środki uzyskane ze sprzedaży można wybudować nowy budynek. Dodał również, że ok. 90% społeczeństwa wypowiada się za sprzedażą lokalu.

Radny - Mariusz Wasielewski wyjaśnił, że przeprowadził rozmowę z Teresa Majrzchak - Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, która była bardzo zaangażowana w budowę ośrodka zdrowia i wypowiedziała się za sprzedażą budynku.
Radny - Marek Rożek zapytał o stan prawny lokalu, ponieważ został on wydzierżawiony Spółce „Zdrowie” na 10 lat. Dalej dodał, że jego zdaniem umowa o najmie lokalu jest nieważna, ponieważ spółka „Zdrowie” nie istnieje, w związku ze zmianą udziałowca spółki.

Radny - Mariusz Wasielewski - radny i pracownik spółki „Zdrowie” zapewnił, iż Zespół Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” istnieje i jest zarejestrowany u Wojewody Wielkopolskiego oraz w urzędzie skarbowym. Dodał również, że jeśli obecna spółka wykupi lokal to będzie się starać aby obiekt był zadbany, jednak jeśli gmina zagwarantuje środki na remont lokalu spółka wycofa się z wykupu.

Burmistrz wyjaśnił, że umowa może być w każdej chwili zerwana za obopólna zgoda stron, natomiast jeśli jedna ze stron wypowiada umowę to z 3 - miesięcznym wypowiedzeniem.

Radny Marek Rożek wobec wielu zastrzeżeń, co do sprzedaży lokalu proponował przeprowadzenie referendum na w/w temat.


 1. o zamiarze utworzenia Związku MiędzygminnegoBurmistrz wyjaśnił, że Gmina Borek Wlkp. jest na liście rankingowej programu SPÓJNOŚĆ, gdzie jest możliwość uzyskania środków finansowych. Jednak aby takie środki uzyskać Gmina musi być w związku, a nie w stowarzyszeniu.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.


 1. udzielenia dotacji na cele publiczne Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego z siedzibą w Gostyniu

 2. przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń KredytowychCzłonkowie Komisji wnioskowali o oddalenie tych projektów uchwał z porządku sesji.


 1. regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieliPrzewodniczący Komisji - Tomasz Pawlak wyjaśnił, że projekt uchwały był wcześniej omawiany na posiedzeniu komisji. Obecny projekt zawiera wszystkie wcześniej zgłoszone poprawki.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji - Tomasz Pawlak przedstawił pismo Zespołu „Borkowiacy” w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z jubileuszem 30 - lecia zespołu.

Burmistrz wyjaśnił, że takie środki nie zostały zaplanowane w budżecie gminy na rok 2003, jednak jeśli radni zadecydują o konieczności udzielania takiej pomocy dla zespołu, postaramy poszukać środków w budżecie.
Członkowie Komisji stwierdzili, że zasługi dla gminy zespołu „Borkowiacy” są bardzo duże, wobec powyższego należy takiej pomocy udzielić.
Radny - Jerzy Prałat wnioskował o zastanowienie się nad sensem utrzymania obiektu świetlicy w Zimnowodzie. W miejscowości tej jest nowowybudowana szkoła, gdzie może znajdować się biblioteka wiejska, natomiast budynek obecnej świetlicy pochłania bardzo dużo środków z budżetu gminy. Wnioskował również o załatanie dziur na drodze od Leonowa do Bolesławowa oraz wycięcie krzewów przy drodze Siedmiorogów Pierwszy - Wygoda.

Burmistrz wyjaśnił, że zostanie przygotowany odpowiedni wniosek do Starostwa Powiatowego w Gostyniu w w/w sprawie.

Ad.4. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.


Protokołowała Przewodniczący Komisji
Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2003-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie