Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 35/2005 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 3 marca 2005 roku

Protokół nr 35/2005 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 3 marca 2005 roku

Numer protokołu: 35
Rok: 2005

Protokół nr 35/2004

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 3 marca 2005 roku

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.

2. Sprawa zagospodarowania lokalu po byłym ośrodku zdrowia

w Borku Wlkp.

Zaopiniowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Borek Wlkp.

Rozpatrzenie pism i wniosków.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji -Tomasz Pawlak. Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

 

Ad.2. Sprawa zagospodarowania lokalu po byłym ośrodku zdrowia

w Borku Wlkp.

 

Członkowie Komisji wnioskowali o imienne poinformowanie właścicieli spółek z naszego terenu o możliwości wynajęcia lokalu w Borku Wlkp. oraz zamieszczenie w lokalnych gazetach i na stronie internetowej Miasta i Gminy Borek Wlkp. ogłoszenia w sprawie wynajmu lokalu bo byłym ośrodku zdrowia.

Burmistrz poparł zgłoszony wniosek.

Następnie radny – Michał Dopierała poinformował, że osoby niepełnosprawne były zainteresowane wynajęciem pomieszczeń, jednak zlekceważono ich starania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym temacie było zorganizowane posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, dodał także, że sprawa nie jest zamknięta.

Przewodniczący Komisji – Tomasz Pawlak proponował ponowne rozpatrzenie powyższej sprawy na odrębnym posiedzeniu Rady.

Radny – Marek Rożek zapytał czy istnieje możliwość wynajęcia gabinetów

w omawianym lokalu przez pojedynczych lekarzy.

Burmistrz wyraził pozytywną opinię w tym temacie, dodał także, że jeśli nie będzie chętnych lekarzy do wynajęcia wskazanego lokalu wówczas należało będzie się zastanowić nad rozpatrzeniem innych propozycji.

 

Ad.3. Zaopiniowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Borek Wlkp.

Radny- Michał Dopierała zgłosił:

uwagę dotyczącą planowanego w 2012 roku zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Borku Wlkp.

brak wykazu wszystkich zakładów działających na naszym terenie

modernizację podłogi w świetlicy wiejskiej w Skokowie

ogrodzenie stawu przy świetlicy

modernizację drogi w Sokowie (Górnym) oraz Trzecianowie

W odpowiedzi na uwagę radnego dot. zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Borku Wlkp. Inspektor UM – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że pierwsza kwatera składowiska zostanie zapełniona w 2012 roku, po tym czasie gmina będzie musiała zrekultywować składowisko we własnym zakresie i przystąpić do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebani.

Dalej Z-ca Burmistrza – Elżbieta Pawlak dodała, że Gmina będzie prowadziła takie działania, aby nie dofinansowywać do wywozu śmieci.

Członkowie Komisji wyrazili obawy przed dużym wzrostem opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Następnie radny – Andrzej Kubiak wnioskował o wyznaczenie składowiska kamieni i gruzu na terenie naszej gminy oraz modernizację dachu na świetlicy wiejskiej w Zalesiu.

Radny – Mariusz Szczepaniak poruszył sprawę modernizacji świetlicy

w Bruczkowie.

Członkowie Komisji prosili o wyjaśnienie płatności za wykup mieszkania komunalnego w Borku Wlkp. przez byłego lekarza oraz o sporządzenie wykazu zasobów mienia komunalnego i potrzeb w tym zakresie na terenie naszej gminy. Uważają, że boiska sportowe powinny być zorganizowane

w każdej miejscowości.

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zaległość byłego lekarza za wykup mieszkania komunalnego w Borku Wlkp. wynosi ok. 8 tys. zł.

Po czym wnioskował o uściślenie danych zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego.

Z-ca Burmistrza – Elżbieta Pawlak dodała także, że jest możliwość pozyskania środków na rozbudowę Ratusza w Borku Wlkp., zadanie to zostanie wpisane do PRL.

Ad.4. Rozpatrzenie pism i wniosków.

Wniosek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor UM – Wiesława Andrzejczak wyjaśniła, że w gminie Borek Wlkp. podejmowanie wnioskowanej uchwały jest bezpodstawne, ponieważ dokonane wcześniej wpisy w ewidencji działalności gospodarczej nie zostały w 1998 roku wykreślone i nadal są aktualne.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Pismo WZDW w Poznaniu dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 437 w Koszkowie (szacunkowa wartość robót 60 tys. zł)

Radni – Marek Rożek oraz Michał Dopierała wnioskowali o budowę chodnika na cmentarz w Borku Wlkp., za budową chodnika w Koszkowie głosowało 4 członków Komisji (3 członków Komisji było nieobecnych).

Wniosek Sołectwa Studzianna dotyczący sfinansowania zespołu muzycznego na dożynkach wiejskich

Członkowie Komisji uważają, że podział środków należy dokonać po zweryfikowaniu wszystkich wniosków w tej sprawie oraz w miarę możliwości finansowych Gminy. Wyrażono również pozytywną opinię na temat dofinansowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na organizowanych dożynkach.

Informacja Zarządu Dróg Powiatu Gostyńskiego w sprawie modernizacji drogi powiatowej Elżbietków – Siedmiorogów

Informacja została przyjęta.

Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotycząca plebiscytu na “Najlepszego Samorządowca Wielkopolski”

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych kandydatów.

 

Ad.5. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił propozycję zagospodarowania kotłowni przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. na pomieszczenia dla Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp., ponieważ czynsz za wynajmowane lokale od SKR w Borku Wlkp. jest bardzo wysoki.

Radny – Michał Dopierała uważa, że środki przeznaczone na Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Bonifatrów w Piaskach są zbyt wysokie, dodał także, że należy znaleźć inny sposób dofinansowania tego ośrodka.

Radna – Róża Jędrosz (członek Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi) wyjaśniła, że każda osoba przebywająca w tym ośrodki otrzymuje nie tylko pomoc w formie mieszkania lecz również pomoc psychologa.

Następnie radny – Jerzy Prałat poruszył sprawę zagospodarowania zaniedbanego terenu gminnego za piekarnią “HAST” w Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady uważa, że mógłby to być teren zielony, po czym

Przewodniczący Komisji dodał, że teren ten był planowany pod budowę targowiska miejskiego.

Ad.6. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący Komisji

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2005-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie