Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 5/2003 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 12 marca 2003 roku

Protokół nr 5/2003 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 12 marca 2003 roku

Numer protokołu: 5
Rok: 2003

Protokół nr 5/2003
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
odbytego w dniu 12 marca 2003 roku


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2003.

  3. Wolne głosy i wnioski.

  4. Zakończenie.Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji - Tomasz Pawlak. Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2003.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie projektu budżetu na 2003 rok.
Skarbnik Gminy - Krystyna Walczak przedstawiła dochody gminy planowane na rok 2003.
Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek zapytał skąd pomysł poboru podatku od osób handlujących w handlu obwoźnym.
Burmistrz wyjaśnił, że sprawa ta była już poruszana 3 lata temu, jednak wówczas projekt upadł. Jednak obecnie uważa, że wszystkie osoby handlujące na terenie miasta i gminy winny płacić opłatę targową uchwaloną przez Rade Miejską.
Członkowie Komisji więcej uwag nie zgłosili.

Następnie Skarbnik przedstawiła projekt wydatków na rok 2003.
Po czym Przewodniczący Komisji zapytała, czy radni mają uwagi do przedstawionych wydatków na br.
Radny - Marek Rożek zgłosił konieczność odtworzenia rowu w Jaworach.
Burmistrz wyjaśnił, że jest to problem ponieważ nurt rzeki jest wyżej niż rów.

Radny - Mariusz Szczapaniak wnioskował o odtworzenie drogi w Bruczkowie przy bloku.
Burmistrz udzielił wyjaśnień, że jest planowane nawiezienie tłucznia na tę drogę oraz zostanie położony nowy krawężnik.
Sprawę estetyki we wsi Wygoda poruszył radny - Andrzej Kubiak. Uważa, że miejscowość ta została zapomniana przez Rade Miejską i Burmistrza.
Członkowie Komisji poparli wniosek radnego Andrzeja Kubiaka
o wyasfaltowanie „trójkąta” na skrzyżowaniu dróg w Wygodzie.

Radny - Marek Rożek zapytał, czy w budżecie na rok 2003 jest zaplanowana budowa chodnika na cmentarz w Borku Wlkp.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz wyjaśniając, że w tej sprawie są prowadzone rozmowy.
Następnie radny - Marek Rożek wnioskował o sprzedaż mienia komunalnego gminy, ponieważ gmina z tego tytułu ponosi tylko koszty. Proponował o sporządzenie wykazu mienia komunalnego i szczegółowe jej przeanalizowanie pod kątem sprzedaży.
Radny - Jerzy Prałat wnioskował o sprzedaż lokalu biblioteki w Zimnowodzie, ponieważ koszty utrzymania są bardzo wysokie.
Członkowie Komisji poparli zgłoszone wnioski.

Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek wnioskował do Burmistrza o wyjaśnienie następujących spraw:


  1. zatrudnienia pracownika ds. promocji gminy - kwestionował wysokość wynagrodzenia wskazanego pracownika

  2. zatrudnienie woźnego jako pracownika porządkowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

  3. związanych z dodatkowym zatrudnieniem dla nauczycieliBurmistrz wyjaśnił, że wynagrodzenie pracownika ds. promocji gminy jest zgodne z tabela zaszeregowania. Dalej dodał, że woźny jest etatowym pracownikiem gospodarczym Urzędu, natomiast w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. sprząta poza godzinami i z tego tytułu otrzymuje 50,- zł brutto miesięcznie.
W związku z licznymi uwagami dotyczącymi pracowników Urzędu Miejskiego, Burmistrz uważa, że 50% kadry Urzędu nie powinna być tutaj zatrudniona, kolejne 25% powinno zarabiać najniższą krajową, natomiast z 25% pracowników powinna być przeprowadzona kwalifikacyjna.


Dział 750 Administracja Publiczna

Radny - Mariusz Szczepaniak wnioskował, aby podatki były wpłacane w kasie Urzędu Miejskiego, banku czy na poczcie, wówczas zwiększono by dochody gminy, ponieważ nie byłoby wydatków agencyjno - prowizyjnych (inkaso).
Dział od 751 - 758 bez uwag
Dział 810
Radny - Marek Rożek proponował, aby kwotę 20.tys. zł zaplanowaną na położenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Zimnowodzie przeznaczyć na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.
Burmistrz wyjaśnił, że położenie kostki brukowej w Zimnowodzie jest konieczne, natomiast przebudowa SP w Borku Wlkp. po wykonaniu projektu modernizacji, będzie realizowana bez udziału środków gminnych.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dyr. szkół tez powinni szukać środków poza gminą na modernizacje swoich placówek.
Radna - Róża Jędrosz wnioskowała o sporządzenie i dostarczenie radnym planów remontów szkół na terenie naszej gminy, ponieważ z przedstawionego projektu nie wynika jakie remonty są planowane w poszczególnych placówkach.
Radny - Marek Rożek poparł inicjatywę Burmistrza w celu pozyskiwania środków poza budżetowych do modernizacji szkoły w Borku Wlkp., jednak to nie jest 100% gwarancja, a wymiana okien w SP w Borku Wlkp. to już konieczność.
Burmistrz stwierdził, że gwarancji na otrzymanie środków nigdy nie ma.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Dział 854
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo dyr. Przedszkola Samorządowego w Karolewie
Burmistrz wyjaśnił, że jeśli nie dojdzie do skutku utworzenie klasy Liceum Ogólnokształcącego, to środki te lub jeśli wpłyną inne dodatkowe środki będą przeznaczone na zalecenia pokontrolne Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu dla Przedszkola Samorządowego w Karolewie
Członkowie Komisji poparli konieczność wykonania w/w prac w przedszkolu.

Dział 921
Członkowie proponowali likwidacje biblioteki w Zimnowodzie, w związku z bardzo dużymi kosztami utrzymania obiektu.
Następnie członkowie Komisji dyskutowali nad koniecznością modernizacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. Zdecydowano, że sala MGOK może być dalej wykorzystywana na lekcje wf dla młodzieży Zespołu Szkół w Borku Wlkp., natomiast kuchnia po zmodernizowaniu powinna być oddana w ajencję.

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie radny - Marek Rożek zwrócił uwagę, że magazyn za szkołą został zbyt wysoko wyceniony. Jeśli cena byłaby niższa na pewno znalazł by się kupiec. Następnie wnioskował o przesłanie informacji mieszkańcom o utrzymanie czystości wokół swoich posesji.
Burmistrz poparł zgłoszony wniosek.

Ad.4. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.Protokołowała Przewodniczący Komisji
Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2003-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie