Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Borek Wielkopolski do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Borek Wielkopolski do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Data publikacji: 06.11.2017
Termin składania ofert: 21.11.2017

Informacja z otwarcia ofert 21.11.2017

Pytania i odpowiedzi_15.11.2017

Uwaga, zmiany do SIWZ z dnia 14.11.2017

Zmiana załącznika nr 1

Ogłoszenie nr 611765-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Gmina Borek Wlkp.: Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Borek Wielkopolski do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 52801400000, ul. Rynek 1 , 63810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 716 120, e-mail zamowienia.publiczne@borekwlkp.pl, faks 655 715 893.
Adres strony internetowej (URL): www.borekwlkp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.borekwlkp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Borku Wlkp, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Borek Wielkopolski do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Numer referencyjny: RI.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Borek Wielkopolski do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 8. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. W niniejszym postępowaniu zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregu­lowana w art. 24aa ustawy. Ocena ofert w „procedurze odwróconej” odbywa się dwuetapo­wo: 1) w pierwszej kolejności zamawiający dokona oceny wstępnej wszystkich złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (przesłanki wymienione w art.89 ust.1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 2) następnie zamawiający wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta oce­niona została jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingo­wej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następ­nie wezwie tego wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, termi­nie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wy­kluczenia. Jeżeli wykonawca, którego oferta na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabez­pieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 1) zmieszanych odpadów komunalnych; 2) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na: a) tworzywa sztuczne; b) szkło białe opakowaniowe; c) szkło kolorowe opakowaniowe; d) papier i tekturę; e) odpady biodegradowalne; 3) odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na ul. Jeżewskiej w Borku Wielkopolskim oraz przetransportowanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin (odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem). 2. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru. Na podstawie sprawozdań za ubiegłe lata oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu gminy Borek Wlkp., w okresie obowiązywania umowy, zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, następująca szacunkowa ilość odpadów: 1) 3500 Mg odpadów komunalnych zmieszanych; 2) 600 Mg odpadów selektywnie zebranych. Odbioru i transportu wymienionych w pkt. 2 odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i wysypywaniu na drogę. 3. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującą częstotliwością: 1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych: a) odpady selektywnie zebrane nie rzadziej niż raz w miesiącu; b) odpady komunalne zmieszane: w przypadku nieruchomości zamieszkałych w części miejskiej gminy, nie rzadziej niż co dwa tygodnie; w przypadku nieruchomości zamieszkałych w części wiejskiej gminy, nie rzadziej niż raz w miesiącu; w przypadku nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem, iż pojemniki o pojemności od 5000 litrów powinny być odbierane sukcesywnie po ich zapełnieniu. 2) Wykonawca zobowiązany jest do obierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach. Odbiór musi odbywać się wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. W szczególnych sytuacjach, uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w soboty. 3) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć optymalne trasy przejazdu oraz przygotować harmonogram odbioru odpadów komunalnych: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) selektywnie zebranych surowców wtórnych. 4) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram na odbiór odpadów komunalnych, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nie później jednak niż do 4 grudnia 2017 r. włącznie. W przypadku, gdy termin podpisania umowy z Wykonawcą ulegnie przedłużeniu, ww. terminów nie stosuje się, a harmonogram należy przekazać niezwłocznie Zamawiającemu. 5) Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu zatwierdzi go lub wniesie zastrzeżenia. Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować harmonogram i przedstawić do ponownej akceptacji. 6) Drugi harmonogram powinien obejmować okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawca przekaże go Zamawiającemu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. Harmonogram, co do treści, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z ww. zasadami. 7) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, pozwalający na szybkie sprawdzenie daty odbioru poszczególnych frakcji odpadów; b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia. 8) Wykonawca, który posiada stronę internetową umieszcza treść harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponuje go przez cały okres, na który został przygotowany. 9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 1 egzemplarza harmonogramu w formie papierowej właścicielom i zarządcom nieruchomości zamieszkałych, właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na 10 dni przed wejściem w życie nowo obowiązującego harmonogramu (wystarczającym dla spełnienia obowiązku doręczenia harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości). 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności biorąc pod uwagę: a) odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy; b) w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu; c) zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak, aby mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania; d) względy sanitarne punktów zbierania odpadów komunalnych przy nieruchomościach oraz potrzeby właścicieli nieruchomości. 4. Łączne punkty adresowe na terenie gminy Borek Wlkp.: 1) Nieruchomości zamieszkałe: 1937, 2) Nieruchomości niezamieszkałe: 101 Liczba nieruchomości, z których Wykonawca zobowiązany będzie odebrać odpady jest wielkością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 5. W następujących załącznikach do SIWZ: 1) Nr 8a do SIWZ Zamawiający podał liczbę nieruchomości na terenie gminy z podziałem na miejscowości; 2) Nr 8b do SIWZ Zamawiający przedstawia wykaz ulic miasta Borku Wlkp. Wykonawca musi mieć na uwadze, iż będą występować zmiany liczby nieruchomości, z których winno się odbierać odpady komunalne. 6. Zamawiający w takcie trwania umowy udostępni Wykonawcy informacje o: 1) Nieruchomościach nowo zgłoszonych, na których powstają odpady komunalne. 2) Nieruchomościach zmieniających swój status użytkowania. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielowi harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, a także worków do odpadów segregowanych (w przypadku segregacji) w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji. 7. Świadczenie usługi: 1) Usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie z terenu gminy Borek Wlkp. 2) Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie zebranych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXXI/1811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016–2022 wraz z planem inwestycyjnym, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin. 3) Usługa w zakresie gospodarowania selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 8. Sposób odbioru odpadów komunalnych: 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości segregującym odpady odpowiednią ilość worków do segregacji do dnia 31 grudnia 2017 r. (dodatkowo, przy każdym odbiorze odpadów, Wykonawca jest zobowiązany uzupełniać brakującą ilość worków). 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób ciągły i terminowy, niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych w sposób wykluczający ich mieszanie. Pojazdy do zbiórki odpadów komunalnych muszą spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122). 3) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zgromadzonych w pojemnikach i workach, spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. 4) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę drogą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich nieruchomości, szczegółowy zakres naruszenia oraz zdjęcie takich odpadów w formacie cyfrowym zawierające adres, datę i godzinę. 5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, tj. zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników/worków podczas dokonywania ich odbioru. W przypadku wysypania, Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itp.). 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 9. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289); c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.); d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122); e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934); f) uchwały Nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.; 2) Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym mu stanowisku komputerowym, będącym własnością Zamawiającego, legalne oprogramowanie, umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę. 3) Wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w: ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców gminy Borek Wlkp. 4) Zapewnienie dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy, dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 5) Dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg i innych utrudnień. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 6) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 7) Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 8) Prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych, półrocznych oraz rocznych zgodnie z zapisami umowy. 10. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie przekazania do RIPOK odpadów komunalnych, zebranych z terenu gminy Borek Wlkp., zawierające informacje o ilościach, kodach i sposobach utylizacji w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania odpadów do RIPOK. 2) Wykonawca będzie prowadził działalność informacyjną dla mieszkańców, polegającą na informowaniu mieszkańców, którzy zgłoszą się do Wykonawcy telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną, o elementach organizacji gospodarki odpadami z zakresu: a) terminów odbiorów; b) sposobu segregacji odpadów; c) zakresu odbieranych odpadów oraz postępowania z pozostałymi odpadami; d) wyjaśniania nieprawidłowości przy odbiorze; e) obsługi uszkodzeń pojemników. 3) Wykonawca nie ma prawa mieszania odpadów odebranych z terenu Zamawiającego w ramach realizacji Umowy z innymi odpadami (w tym z innych terenów i odbieranych na podstawie innych umów). 11. Wykonawca może przekazać właścicielom nieruchomości (którzy nie posiadają własnych pojemników) pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych, np. w formie użyczenia lub najmu, za który to najem przedsiębiorca będzie mógł pobierać opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. 12. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, minimum 3 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, związane z odbiorem i załadunkiem odpadów, 2) dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zawierające imienne wskazanie osób do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 do SIWZ – dokument wymagany od Wykonawcy, którego oferta oceniona została, jako najkorzystniejsza, 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopią umowy o pracę lub umową obejmującą okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie i w każdym czasie przedłożyć Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty (kopie umów) potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. 14. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w pkt. 13., Zamawiający uzna ten fakt, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace i zastosuje sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymagań poprzez naliczenie kar umownych w wysokości, o których mowa w projekcie umowy

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Borku Wlkp., o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem bazy transportowo–magazynowej spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) dysponowaniem następującymi pojazdami samochodowymi: dwoma, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; dwoma, przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; jednym, do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; jednym, przystosowanym do odbierania odpadów, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną masą całkowitą do 12 ton, szerokością zabudowy pojazdu nieprzekraczającą 2,5 m. c) doświadczeniem: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał: co najmniej 1 usługę odbierania odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesiącach, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych na rzecz właścicieli nieruchomości o łącznej masie 3000 Mg. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w punkcie 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 13. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, minimum 3 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, związane z odbiorem i załadunkiem odpadów, 2) dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zawierające imienne wskazanie osób do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 do SIWZ – dokument wymagany od Wykonawcy, którego oferta oceniona została, jako najkorzystniejsza, 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopią umowy o pracę lub umową obejmującą okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie i w każdym czasie przedłożyć Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty (kopie umów) potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
e) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej infor­macji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawia­jącemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ) (o treści zgodnej z załącznikiem nr 7). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może zło­żyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiąza­nia z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Borku Wlkp., o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warun­ku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie wraz z wykazem wyposażenia zakładu (w tym pojazdów samochodowych) i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10a do SIWZ a) O dysponowaniu bazą transportowo–magazynowej spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) O dysponowaniu następującymi pojazdami samochodowymi: dwoma, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; dwoma, przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; jednym, do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; jednym, przystosowanym do odbierania odpadów, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną masą całkowitą do 12 ton, szerokością zabudowy pojazdu nieprzekraczającą 2,5 m. c) wykaz usług (o treści zgodnej z załącznikiem nr 10b) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) oświadczenie, o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zawierające imienne wskazanie osób do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 do SIWZ 4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wy­konawca winien przedłożyć: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go­spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania ta­kiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4); c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobie­gawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z załącz­nikiem nr 5); d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
5) a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1; b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicz­nego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007, z dopiskiem „WADIUM – „Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Borek Wielkopolski do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 21.11.2017r., do godz. 10:00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający działając zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot usługi; 2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wysokości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku wystąpienia powodów niezależnych od Zamawiającego (np. w przypadku błędnego oszacowania ilości odpadów); 3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego; 5) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia; 6) konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu częstotliwości odbioru odpadów; 7) konieczności zmian w strukturze zamówienia kwalifikowanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako prawo opcji wynikającej z konieczności zwiększenia odbioru ilości odpadów odbieranych selektywnie przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odbieranych odpadów zmieszanych lub na odwrót, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że zmiany te (po ponownym przeliczeniu maksymalnego wynagrodzenia) nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia; 8) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Joanna Krajewska
Informację wprowadził: Joanna Krajewska
Opublikowany dnia: 2017-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-21
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie