Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Borek Wlkp. oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2016/2017

Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Borek Wlkp. oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2016/2017

Data publikacji: 13.07.2016
Termin składania ofert: 21.07.2016

Borek Wielkopolski: Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Borek Wlkp. oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2016/2017 Numer ogłoszenia: 134319 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893. Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Borek Wlkp. oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2016/2017. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje trzy trasy dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 : Trasa Nr 1 Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. Trasa Nr 2 Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. Trasa Nr 3 Dowożenie do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Borku Wlkp. i Zespołu Szkół w Zimnowodzie.. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., i Przedszkola Samorządowego w Karolewie - w ilości do 400 km Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie - w ilości do 400 km Dowożenie do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Borku Wlkp. i Zespołu Szkół w Zimnowodzie - w ilości do 400 km II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nd III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał co najmniej jedną usługę przewozu dzieci do szkół w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje autobusami do przewozu dzieci sprawnymi technicznie i złoży wykaz autobusów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem roku produkcji autobusów i aktualnych badań technicznych III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje kierowcami posiadającymi uprawnienia do przewozu osób i sporządzi wykaz kierowców przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o aktualnych uprawnieniach tych kierowców III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz oferty Wzór umowy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp. i Przedszkola Samorządowego w Karolewie.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa Nr 1 Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. Szacowana liczba km: 110 km. Punkt rozpoczęcia: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. Punkt zakończenia dowożenia: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu min. 41+1 osób.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Ilość wykonanych usług zorganizowanego przewozu uczniów porownywalna z przedmiotem zamówienia - 5 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa Nr 2 Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. Szacowana liczba km: 110 km. Punkt rozpoczęcia: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. Punkt zakończenia dowożenia: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu min. 41+1 osób.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Ilość wykonanych usług zorganizowanego przewozu uczniów porownywalna z przedmiotem zamówienia - 5 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowożenie do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Borku Wlkp. i Zespołu Szkół w Zimnowodzie.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa Nr 3 Dowożenie do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Borku Wlkp. i Zespołu Szkół w Zimnowodzie. Szacowana liczba km: 130 km. Punkt rozpoczęcia: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. Punkt zakończenia dowożenia: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu min. 19+1 osób.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Ilość wykonanych usług zorganizowanego przewozu uczniów porownywalna z przedmiotem zamówienia - 5

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Tomasz Marszałek
Informację wprowadził: Joanna Krajewska
Opublikowany dnia: 2016-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie