Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012–2017, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin

Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012–2017, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin

Data publikacji: 17.11.2015
Termin składania ofert: 02.12.2015

Uwaga!

Publikacja pytań i odpowiedzi

Zmieniony załącznik nr 10 - Projekt Umowy

Uwaga!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.11.2015

Uwaga!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.11.2015

 

Borek Wielkopolski: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin
Numer ogłoszenia: 309572 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin w terminie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. zakłady pracy, obiekty handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, urzędy, obiekty użyteczności publicznej, cmentarze itp. Niniejsze postępowanie przetargowe nie obejmuje odbioru odpadów z takich terenów jak: ulice, place, w tym: place zabaw, tereny zieleni i parki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: Zmieszanych odpadów komunalnych, Odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na: tworzywa sztuczne; szkło białe opakowaniowe; szkło kolorowe opakowaniowe; papier i tekturę. Odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na ul. Jeżewskiej w Borku Wielkopolskim oraz przetransportowanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin (odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem). Wielkość odpadów komunalnych do odbioru: Na podstawie sprawozdań za rok 2014 oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu Gminy Borek Wlkp. w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, szacunkowa ilość odpadów: 3500 Mg odpadów komunalnych zmieszanych; 600 Mg odpadów selektywnie zebranych. Odbioru i transportu wymienionych w pkt. 2 odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i wysypywaniu na drogę. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującą częstotliwością: W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych: odpady selektywnie zebrane nie rzadziej niż raz w miesiącu; odpady komunalne zmieszane: w przypadku nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż co dwa tygodnie; w przypadku nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem, iż pojemniki o pojemności od 5000 litrów powinny być odbierane sukcesywnie po ich zapełnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do obierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach. Odbiór musi odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć optymalne trasy przejazdu oraz przygotować harmonogram odbioru odpadów komunalnych: zmieszanych odpadów komunalnych; selektywnie zebranych surowców wtórnych. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram na odbiór odpadów komunalnych, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. nie później jednak niż do 10 grudnia 2015 r. włącznie. W przypadku, gdy termin podpisania umowy z Wykonawcą ulegnie przedłużeniu, ww. terminów nie stosuje się, a harmonogram należy przekazać niezwłocznie Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania harmonogramu zatwierdzi go lub wniesie zastrzeżenia. Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować harmonogram i przedstawić do ponownej akceptacji. Drugi harmonogram powinien obejmować okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wykonawca przekaże w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł Zamawiającemu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. Harmonogram co do treści podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z ww. zasadami. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, pozwalający na szybkie sprawdzenie daty odbioru poszczególnych frakcji odpadów; nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia. Wykonawca, który posiada stronę internetową umieszcza treść harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponuje go przez cały okres na jaki został przygotowany. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 1 egzemplarza harmonogramu w formie papierowej właścicielom i zarządcom nieruchomości zamieszkałych, właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na 10 dni przed wejściem w życie nowo obowiązującego harmonogramu (wystarczającym dla spełnienia obowiązku doręczenia harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów w szczególności biorąc pod uwagę: odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy; w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu; zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak, aby mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania; względy sanitarne punktów zbierania odpadów komunalnych przy nieruchomościach oraz potrzeby właścicieli nieruchomości..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 18.000,00 PLN (słownie osiemnaście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z dopiskiem WADIUM - w postępowaniu na: Odbiór stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Borek Wlkp.Kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę można dołączyć do składanej oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas, jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., pok. Nr 8 przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu wadialnego wykonawca może dołączyć do składanej oferty. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Borku Wlkp., o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, w zakresie: 15 01 01 opakowania z papieru i tektury; 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych; 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe; 15 01 07 opakowania ze szkła; 20 01 01 papier i tektura; 20 01 02 szkło; 20 01 39 tworzywa sztuczne; 20 03 01 niesegregowane (zmieszane odpady komunalne); 20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługą odbierania odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, usługami odbioru odpadów komunalnych wykonanych na rzecz właścicieli nieruchomości o łącznej masie 3500 Mg.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem: bazy transportowo-magazynowej spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; następującymi pojazdami samochodowymi: dwoma przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 3 (preferowane EURO 5); dwoma przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; jednym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełniającym co najmniej normę emisji spalin EURO 3 (preferowane EURO 5), z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną masą całkowitą do 12 ton, szerokością zabudowy pojazdu nie przekraczającą 2,5 m.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

jw

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł, słownie: trzysta tysięcy złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Termin płatności za fakturę - 2

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1 63-810 Borek WLkp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Joanna Krajewska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2015-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-05
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie