Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r.

Numer uchwały: 2005/31/210
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXI/210 2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 7 LIPCA 2005r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp.   z dnia 29 czerwca 2004r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. W §1 załącznika do uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wlkp.

z 2004r. Nr 124 poz.2524 i Nr 176 poz.3837) po pkt. 3 dodaje się pkt. 3a w brzmieniu:

" 3a /ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami! "

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. oraz Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie