Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Borek Wlkp.

w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Borek Wlkp.

Numer uchwały: 2005/31/209
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXI/ 209 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 7 lipca 2005r.

 

w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Borek Wlkp.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmian. ) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje:

 

§ l. Opiniuje się pozytywnie projekt aglomeracji Borek Wielkopolski, który swym zasięgiem obejmuje: miasto Borek Wlkp oraz wsie: Karolew, Jeżewo, Zimnowoda, Skoków, Bruczków, Głoginin, Siedmiorogów n, Celestynów, Trzecianów Osiedle, Trzecianów Wieś, Strumiany, Leonów, Bolesławów, Cielmice.

Miejscowości te objęte są systemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Karolew.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie