Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Naroduwego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Naroduwego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Numer uchwały: 219
Numer sesji: 32
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXII/219/2005

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2005

 

W sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Naroduwego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Na podstawie art. 18 ,ust. 2 pkt. 9 lit. c i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje:

 

I§1. Kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych) pozostającą w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia części pożyczki vlynikającą z aneksu Nr 2 /189 z dnia 05.07.2005 r. do umo_'Y pożyczki Nr 117/2004/Wn-15/0W-OK.-KP/P z dnia 17.05.2004 r. i aneksu Nr 1/36 z dnia 04.02.2005 r. na dofinansowanie przedsięTzięcia inwestycyjnego: " Modernizacja i rozbudowa przemysłowo-komunalnej oczyszczalni ścieków

w Karolewie dla miejscowości Borek Wlkp." postanawia się przeznaczyć na realizację inwestycji p.n. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych

z przebudową kotłowni węglowej na gazową i wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp."

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie