Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przejęcia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych

w sprawie: przejęcia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych

Numer uchwały: 2005/30/207
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA NR XXX/207/2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 9 czerwca 2005 r.

 

w sprawie:

przejęcia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz.159l z późno zm. / oraz w trybie art.24 ust. 5 pkt l i ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa !tekst jedno Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późno zm./ Rada Miejska Borku Vlkp. uchwala, co następuje:

 

§ l. Wyraża się wolę nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na własność Gminy Borek Wlkp. drogi dojazdowej do hydroforni i studni głębinowych stanowiącej nieruchomość niezabudowaną położoną w Jeżewie oznaczoną

w ewidencji gruntów jako działka nr 134/13 o powierzchni 0.0703 ha zapisaną w księdze wieczystej nr 22724 .

 

§ 2. Wartość nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3. Stwierdza się, że Gmina posiada w budżecie Gminy na rok 2005 środki finansowe najej przejęcie i dalsze zagospodarowanie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie