Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie:przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jeżewie

w sprawie:przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jeżewie

Numer uchwały: 2005/30/204
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

                                                       U C H W A Ł A  N R    XXX/204/2005

 

 

                                             RADY MEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 9 czerwca 2005 roku

 

w sprawie:

przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jeżewie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tekst jedno Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128/ ­Rada Miejska Borku Vlkp. uchwala, co następuje:

 

§ l. Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na własność Gminy Borek Wlkp. następujących działek gruntów:

działki nr 44 o powierzchni 1,6900 ha położonej w Jeżewie - stanowiącą staw zapisanej w KW nr 22724 z przeznaczeniem pod odbudowę zbiornika małej retencji z rekultywacją terenu działki nr 47 - o powierzchni 1,0300 ha położonej w Jeżewie - stanowiącej nieużytek zapisanej w KW nr 22724 z przeznaczeniem pod tereny zieleni urządzonej działki nr 46/2 o powierzchni 2,1283 ha położonej w Jeżewie stanowiącej nieużytek oraz grunt rolny zapisanej w KW nr 22724 z przeznaczeniem pod tereny zieleni urządzonej działki nr 62/9 - o powierzchni 0,0798 ha zabudowanej /budynkiem byłej kotłowni/ przeznaczonej pod remizę strażacką zapisanej w KW nr 27919 przeznaczonej pod przebudowę kotłowni na remizę strażacką

działki nr 62/68 - o powierzchni 2,3377 ha położonej w Jeżewie stanowiącej nieużytek zapisanej w KW nr 22724 przeznaczonej pod budowę boisk sportowych z terenem rekreacyjnym

 

§ 2. Wartości. nieruchomości zostały ustalone na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3. Rada Miejska Borku Wlkp. stwierdza, że Gmina posiada środki finansowe na rok 2005 na przejęcie nieruchomości i dalsze ich zagospodarowanie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5. Tracą moc uchwała nr IX/61/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. oraz uchwała nr XXIII/168/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w części dotyczącej w/w działek w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie