Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 2005/30/203
Numer sesji: 30
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXX/ 203 / 2005
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 9 czerwca 2005

 w sprawie: zmian budżetu i w budżecieNa podstawie art. 18, ust.2, pkt.4 art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.124, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 21.522,- zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 13.818.525,- zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21.522,- zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 13 390.682,- zł.
3. Dotacja dla instytucji kultury po zmianach wynoszą 154.000 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 70.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci
a.

Zał. Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nr XXX/ /2005 z dnia 09.06.2005 r.


DOCHODY


Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

600Transport i łączność

1.522

-
 
60016


Drogi publiczne gminne

1.522

-
   
2710

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1.522

-

700Gospodarka mieszkaniowa

70.000

70.000


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70.000

70.000
   
0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

70.000

-
   
0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

70.000

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

89.297

69.297


75615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

89.297

69.297
   
0310

Podatek od nieruchomości

-

69.297
   
2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

89.297

-

Razem

160.819

139.297


+ 21.522

Zał. Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nr XXX/ /2005 z dnia 09.06.2005 r.


WYDATKI


Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

600Transport i łączność

1.522

-
 
60016


Drogi publiczne gminne

1.522

-
   
4270

Zakup usług remontowych

1.522

-

758Różne rozliczenia

20.000

-


75818


Rezerwy ogólne i celowe

20.000

-
   
4810

Rezerwy

20.000

-

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.000

-


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9.000

-
   
2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

9.000

-

926Kultura fizyczna i sport

-

9.000


92601


Obiekty sportowe

-

9.000
   
4300

Zakup usług pozostałych

-

9.000

Razem

30.522

9.000

+ 21.522Zał. Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nr XXX/ /2005 zd.09.06.2005 r.


WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY


Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota dotacji

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

291.000


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

154.000
   
2480

  • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

154.000


92116


Biblioteki

137.000
   
2480

  • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

137.000

 

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:

  1. Zwiększenia wpływów z pomocy finansowej otrzymanych z Powiatu na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych -0435 km zgodnie z umową Dział -600 w kwocie 1522 zł.
  2. Zwiększenia dotacji celowej z tyt. Udzielania ulg w podatku od nieruchomości za II półrocze 2004 r. w kwocie 89.297 z l.
  3. Zmniejszenia planu dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwocie 69.297 zł.
  4. Przeniesienie planu dochodów w Dz. 700 Gospodarka komunalna z § 0870 na § 0770 dotyczących wpłat z tyt. płatnego nabycia prawa własności w kwocie 70.000 w związku ze zmianą klasyfikacjiPo wyżej wymienionych zmianach plan dochodów zwiększa się o kwotę 21.522 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

  1. Zwiększenia planu wydatków w Dz. 600 o kwotę 1 522 na usługi remontowe na odcinku gród 0,435 km przyjętych z Powiatu Gostyń.
  2. Zwiększenia rezerwy ogólnej w granicach 1% planowanych dochodów o kwotę 20.000 zł. (plan dochodów na początek roku 13.642.741 zł x 1%= 136.427 plan początkowy rezerwy ogólnej wynosił 115.000 zł, a obecnie wyniesie 135.000)Po w/w zmianach plan wydatków zwiększa się o kwotę 21.522 zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie