Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

w sprawie: określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Numer uchwały: 2005/31/215
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXI/215/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 7 LIPCA 2005 r.

 

w sprawie: określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 ust. 3 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. J08 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

v§ 1. 1. Akceptuje się wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. o przyjęcie wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników tej jednostki organizacyjnej jako

kwotę: 4,40 zł

2. Ustala się tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania wraz z wyliczeniem wartości punktów w złotych dla jednostek organizacyjnych określonych w ust.1, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Traci moc uchwała NR VII41/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20.03.2003 r.

w sprawie określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w zakresie dotyczącym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 

 § 4. Uchwała 'Wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2005r.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie