Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawIe:przejęcia sieci wodociągowej na terenie spółki BIORAf od Agencji Nieruchomości Rolnych

w sprawIe:przejęcia sieci wodociągowej na terenie spółki BIORAf od Agencji Nieruchomości Rolnych

Numer uchwały: 225
Numer sesji: 32
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXII/225I2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

w sprawIe:przejęcia sieci wodociągowej na terenie spółki "BIORAf' od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późno zmianami) oraz w trybie

art. 24 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekstjedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późno zmianami) - Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1 . Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na własność Gminy Borek Wlkp. przyłączy i sieci wodociągowej na terenie dzierżawionym przez Spółkę "BIORAf' w miejscowości Jeżewo (teren podwórza i zabudowy gospodarstwa), w skład ,której wchodzą a) sieci PVC o średnicy 110 mm - 1150 mb

b) hydranty naziemne 80 - 4 szt.

c) przyłącza z w/w sieci do budynków mieszkalnych i gospodarczych 13 szt.

według średnicy rur 63 PE mb – 158,00

63 PE mb

40 PE mb - 27,00

32 PE mb - 53,50

 

§ 2 . Przejęcie mienia wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie protokółu zdawczo ­odbiorczego

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie