Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005-2009

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005-2009

Numer uchwały: 2005/28/195
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

  UCHWAŁANRXXVIIII 195 /2005

  RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

  Z DNIA 05 MAJA 2005 ROKU

   

  w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005-2009

   

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. u c h wal a, co następuje:

   

  § l. Przyjmuje się Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 - 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

   

  § 2. Zobowiązuje się Burmistrza Borku Wlkp. do corocznego przedstawienia Radzie Miejskiej propozycji zmian zapisów w planie obowiązującym w danym roku budżetowym oraz uzupełnienie o zadania na kolejny, nowy rak zamykający plan.

   

  § 3. Zobowiązuje się Burmistrza Borku Wlkp. do przedstawienia Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z wykonania uchwały w terminie przewidzianym do przedkładania rocznego sprawozdania z realizacji budżetu.

   

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Borku Wlkp.

   

  § 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/274/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2002-2006

   

  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie