Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

w sprawie: przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

Numer uchwały: 2005/28/197
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A    N R    X X V I I I    /  1 9 7  / 2 0 0 5

RADY MIEJSKIEJ BORkU WLKP.

z dnia 5 maja 2005 r.

 

w sprawie:

przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

N a podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 1 tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późno zm. 1 oraz w trybie art.24 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Itekstjedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późno zm.l Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

v§ 1. Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na własność Gminy Borek Wlkp. następujących działek gruntów:

- działki nr 134/22 - o powierzchni 0,2234 ha położonej wjeżewie - stanowiącej drogę,

     zapisanej w KW nr 22724                                                                                                                                                                      ..

- działki nr 134/25 - o powierzchni 0,0362 ha położonej w Jeżewie - stanowUic_j tereny zieleni

     urządzonej, zapisanej w KW nr 22724                                                                                                                                  ;_

      działki nr 134/27 - o powierzchni 0,1199 ha położonej w Jeżewie - stanowiącej tereny zieleni

      urządzonej, zapisanej w KW nr 22724.

 

§ 2. Wartości nieruchomości zostały ustalone na podstawie wyceny przeprowadzonej przez, rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3. Rada Miejska Borku Wlkp. stwierdza, że Gmina posiada w budżecie Gminy na rok 2005 środki finansowe na ich przejęcie i dalsze zagospodarowanie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XII/87/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie