Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Data publikacji: 07/05/2014
Termin składania ofert: 22/05/2014

ZMIANA NR 2 DO SIWZ Z DNIA 14 MAJA 2014 ROKU

ZMIANA NR 1 DO SIWZ Z DNIA 14 MAJA 2014 ROKU

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 152754-2014 z dnia 2014-05-07 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Borek Wielkopolski

Ogłoszenie nr 162582-2014 z dnia 2014-05-14 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Borek Wielkopolski

--------------------------------------------------------------------------------


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017
Numer ogłoszenia: 152578 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borek Wlkp. oraz ich dostarczenie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 
1) Zmieszanych odpadów komunalnych, 
2) Odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na: 
a) tworzywa sztuczne;
b) szkło białe opakowaniowe; 
c) szkło kolorowe opakowaniowe; 
d) papier i tekturę. 
3) Odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na ul. Jeżewskiej w Borku Wielkopolskim oraz przetransportowanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin (odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem). 
2. Wielkość odpadów komunalnych do odbioru: Na podstawie sprawozdań za rok 2013 oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu gminy Borek Wlkp. w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, szacunkowa ilość odpadów: 
1) 2600 Mg odpadów komunalnych zmieszanych; 
2) 300 Mg odpadów selektywnie zebranych. Odbioru i transportu wymienionych w pkt. 2 odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i wysypywaniu na drogę. 
3. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującą częstotliwością: 
1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych: 
a) odpady selektywnie zebrane nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
b) odpady komunalne zmieszane: w przypadku nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż co trzy tygodnie; w przypadku nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem, iż pojemniki o pojemności od 5000 litrów powinny być odbierane sukcesywnie po ich zapełnieniu. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do obierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach. Odbiór musi odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. 
3) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć optymalne trasy przejazdu oraz przygotować harmonogram odbioru odpadów komunalnych: 
a) zmieszanych odpadów komunalnych;
b) selektywnie zebranych surowców wtórnych. 
4) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram na odbiór odpadów komunalnych, obejmujący okres od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. nie później jednak niż do 6 czerwca 2014 r. włącznie. W przypadku, gdy termin podpisania umowy z Wykonawcą ulegnie przedłużeniu, ww. terminów nie stosuje się, a harmonogram należy przekazać niezwłocznie Zamawiającemu. 
5) Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania harmonogramu zatwierdzi go lub wniesie zastrzeżenia. Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować harmonogram i przedstawić do ponownej akceptacji. 
6) Drugi harmonogram powinien obejmować okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Wykonawca przekaże harmonogram w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł Zamawiającemu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. Harmonogram co do treści podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z ww. zasadami. 
7) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 
a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, pozwalający na szybkie sprawdzenie daty odbioru poszczególnych frakcji odpadów; 
b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia. 
8) Wykonawca, który posiada stronę internetową umieszcza treść harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponuje go przez cały okres na jaki został przygotowany. 
9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 1 egzemplarza harmonogramu w formie papierowej właścicielom i zarządcom nieruchomości zamieszkałych, właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na 10 dni przed wejściem w życie nowo obowiązującego harmonogramu (wystarczającym dla spełnienia obowiązku doręczenia harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości). 
10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów w szczególności biorąc pod uwagę: 
a) odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy; 
b) w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu; 
c) zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak, aby mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania; 
d) względy sanitarne punktów zbierania odpadów komunalnych przy nieruchomościach oraz potrzeby właścicieli nieruchomości. 
4. W następujących załącznikach do SIWZ: 
1) Nr 1 do SIWZ Zamawiający podał ilość mieszkańców na terenach wiejskich. 
2) Nr 2 do SIWZ Zamawiający podał ilość mieszkańców miasta Borek Wlkp. 
3) Nr 3 do SIWZ Zamawiający przedstawia wykaz ulic. Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż będą następowały zmiany ilości odbieranych odpadów wynikające ze zmian okoliczności zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach. 
5. Zamawiający w takcie trwania umowy udostępni Wykonawcy informacje o: 
1) Nieruchomościach nowo zgłoszonych, na których powstają odpady komunalne. 
2) Nieruchomościach zmieniających swój status użytkowania. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielowi harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, a także worków do odpadów segregowanych (w przypadku segregacji) w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji. 
6. Świadczenie usługi: 
1) Usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie z terenu Gminy Borek Wlkp. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie zebranych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin. 
3) Usługa w zakresie gospodarowania selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 
7. Sposób odbioru odpadów komunalnych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości segregującym odpady odpowiednią ilość worków do segregacji do dnia 30 czerwca 2014 r. (Dodatkowo przy każdym odbiorze odpadów Wykonawca jest zobowiązany uzupełniać brakującą ilość worków). 
2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób ciągły i terminowy, nienależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oaz selektywnie zebranych w sposób wykluczający ich mieszanie. Pojazdy do zbiórki odpadów komunalnych muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122). 
3) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych, na których powstają odpady komunalne zgromadzonych w pojemnikach i workach, spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borek Wlkp. 
4) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę drogą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich nieruchomości, szczegółowy zakres naruszenia oraz zdjęcie takich odpadów w formacie cyfrowym zawierające datę i godzinę. 
5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, tj. zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników/worków podczas dokonywania ich odbioru. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.).
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
8. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21 z późn. zm); 
b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.); 
c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm.); 
d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122); 
e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630); f) uchwały Nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.; 
2) Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym mu stanowisku komputerowym, będącym własnością Zamawiającego legalne oprogramowanie umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę. 
3) Wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy Borek Wlkp. 
4) Zapewnienie dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 
5) Dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg i innych utrudnień. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 
6) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 
7) Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 
8) Prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych zgodnie z zapisami umowy. 
9. Obowiązki Wykonawcy z tytułu obsługi Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp.: 
1) Wykonawca wprowadzi wyznaczone trasy oraz harmonogramy do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z użycie udostępnionego konta w Systemie. 
2) Wykonawca będzie aktualizował w Systemie Informatycznym wprowadzone harmonogramy oraz trasy przejazdów po każdej ich zmianie. 
3) Wykonawca będzie zawsze raportował odstępstwa od ustalonych harmonogramów lub tras również w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Wykonawca poinformuje Urząd telefonicznie. Wykonawca wprowadzi do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. informację dla mieszkańców o zaistniałym odstępstwie oraz zmienionym terminie wywozu i typie odpadów. 
4) Wykonawca dla każdej z wyznaczonych tras przekaże Zamawiającemu wzorcowy Raport w postaci zapisu śladu GPS zapisanego w pliku GPX. 
5) Wykonawca wprowadzi wzorcowy raport GPX do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z użycie udostępnionego konta w Systemie. 
6) Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego raport GPX z każdej wykonanej trasy. Wykonawca wprowadzi raport GPX do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z użyciem udostępnionego konta w Systemie. Raport musi być przekazany w terminie do 2 dni roboczych od daty wykonania trasy. 
7) Wykonawca dla każdej wykonanej trasy będzie przekazywał Zamawiającemu raport ilości oraz rodzajów odebranych odpadów z poszczególnych nieruchomości. W tym celu Wykonawca wprowadzi do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. sprawozdania z użyciem formularza dostępnego w Systemie lub poprzez wykonanie importu pliku CSV zgodnie z zakresem danych oraz formatem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. Sprawozdanie musi być przekazane w terminie do 10 dni roboczych od daty wykonania trasy. 
8) Wykonawca może wprowadzać sprawozdania z odbiorów odpadów z posesji poprzez interfejs automatyczny SOAP Webservice, z którym Wykonawca we własnym zakresie wykona integracje swojego systemu informatycznego z Systemem Informatycznym Gminy Borek Wlkp. zgodnie z poniższymi wymogami: 
a) Wykonawca przy każdej obsługiwanej posesji, w trakcie odbioru odpadów, zbierze dane obejmujące: wagę danego pojemnika lub poziom jego zapełnienia; 
b) po każdej wykonanej trasie Wykonawca przekaże raport do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. ze swojego systemu poprzez przesłanie raportu do interfejs SOAP Webservice; 
c) użycie interfejsu automatycznego jest możliwością, z której Wykonawca może skorzystać, a w przypadku nie skorzystania Wykonawca będzie wprowadzał raporty bezpośrednio do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez formatkę lub import plików; 
d) niesprawność interfejsu połączeniowego, systemu informatycznego Wykonawcy, Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. lub inne sytuacje wyjątkowe nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku prowadzenia raportu odbioru odpadów z każdej posesji, ponieważ w takich sytuacjach raport powinien być prowadzony metodą tradycyjną (papierową) i przeniesiony do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp.; 
e) w przypadku niedostępności Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. Wykonawca przechowa raport do czasu jego udostępnienia i wprowadzi raport, a na żądanie Zamawiającego przekaże raport innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub tradycyjnym) we wskazanej formie (elektronicznej lub tradycyjnej). 
9) Wykonawca może wprowadzać sprawozdania z odbiorów odpadów z posesji poprzez urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją udostępnioną przez Zamawiającego zgodnie z poniższymi wymogami: 
a) Wykonawca wyposaży się w 3 sztuki urządzenia zgodnego z: Honeywell Dolphin 6000 z Systemem Windows Mobile 6.0 lub 6.5 (w przypadku innego urządzenia aplikacja udostępniana przez Zamawiającego nie zapewnia możliwości użycia czytnika kodów kreskowych). Inne obsługiwane urządzenia: Honeywell Dolphin® 6100 Mobile Computer; Honeywell Dolphin® 7800 Enterprise Digital Assistant HoneywellDolphin® 9700 Enterprise Digital Assistant 
b) Wykonawca zapewni możliwość komunikacji urządzenia poprzez sieć Internet za pośrednictwem stałego dostępu GSM/GPRS lub czasowego (co najmniej raz dziennie) poprzez inny rodzaj dostępu (WIFI, USB, itp.); 
c) Wykonawca zapewni we własnym zakresie serwis urządzenia mobilnego; 
d) Wykonawca zapewni we własnym zakresie szkolenie swoich pracowników z obsługi urządzenia mobilnego; 
e) z użyciem urządzenia mobilnego wprowadzane będą dane dot. odbiorów odpadów z każdej obsługiwanej posesji w sposób dokładny (na podstawie wagi na samochodzie) lub szacunkowy (na podstawie ilości, zapełnienia i rodzajów pojemników); 
f) w przypadku niemożności użycia kodów kreskowych (z powodu ich braku na pojemniku/posesji, niemożności odczytu zniszczonego kodu, itp.) wprowadzony zostanie raport z odbioru na podstawie adresu lub numeru nieruchomości;
g) w przypadku niemożności użycia urządzenia mobilnego Wykonawca wprowadzi raport z odbioru bezpośrednio do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez formatkę w Systemie lub poprzez import pliku; 
h) Wykonawca przy każdej obsługiwanej posesji, w trakcie odbioru odpadów, odczyta kod kreskowy z użyciem urządzenia mobilnego i dostarczonej aplikacji, a następnie wprowadzi wartość liczbową do aplikacji oznaczającą: wagę danego pojemnika lub; objętość odpadów lub; poziom zapełnienia pojemnika. Dodatkowo w przypadku niespełnienia wymogów regulaminu Wykonawca wprowadzi do urządzenia uwagi na temat nieruchomości; 
i) po każdej wykonanej trasie Wykonawca przekaże raport do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z urządzenia mobilnego poprzez podłączenie urządzenia do sieci Internet i wykonanie przesłania raportu w dostarczonej aplikacji w ciągu 2 dni roboczych od wykonania trasy; 
j) użycie urządzenia mobilnego jest możliwością, z której Wykonawca może skorzystać. W przypadku nie skorzystania Wykonawca będzie wprowadzał raporty bezpośrednio do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez formatkę lub import plików; 
k) niesprawność urządzenia, aplikacji, interfejsu połączeniowego, systemu informatycznego Wykonawcy, Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp., lub inne sytuacje wyjątkowe nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku prowadzenia raportu odbioru odpadów z każdej posesji. W takich sytuacjach raport powinien być prowadzony metodą tradycyjną (papierową) i przeniesiony do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. 
l) w przypadku niedostępności Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. Wykonawca przechowa raport do czasu jego udostępnienia i wprowadzi raport, a na żądanie Zamawiającego przekaże raport innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub tradycyjnym). 
10) dla każdej nieruchomości, z której Wykonawca odbiera odpady, Wykonawca przygotuje naklejkę z kodem/kodami kreskowym/kreskowymi i umieści ją na głównym pojemniku lub altance śmietnikowej lub innym, dostępnym miejscu oraz w przypadku segregacji również na każdym worku do danej frakcji. 
11) Wykonawca zapewni utrzymanie w należytym porządku umieszczonych kodów kreskowych oraz niezwłocznie uzupełni powstałe braki. 
12) Wykaz kodów kreskowych dla nieruchomości zostanie udostępniony Wykonawcy w Systemie Informatycznym Zamawiającego w formie pliku/ów PDF. 
13) Wykonawca może przechowywać kopie kodów kreskowych w katalogu/zeszycie i korzystać z nich w przypadku stwierdzenia braku kodu na pojemniku. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku skanowania kodów jedynie w miejscu odbioru odpadów. 
14) Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z przekazania zebranych odpadów odebranych z nieruchomości Zamawiającego do RIPOK zawierające informacje o ilościach, kodach i sposobach utylizacji. W tym celu Wykonawca wprowadzi do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. Sprawozdania z użyciem formularza dostępnego w Systemie lub poprzez wykonanie importu pliku CSV zgodnie z zakresem danych oraz formatem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Sprawozdanie musi być przekazane w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania odpadów do RIPOK. 
15) Wykonawca wyposaży pojemniki (w tym worki) w czytelny kod kreskowy zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Zamawiający udostępni w Systemie Informatycznym Gminy Borek Wlkp. wykaz kodów kreskowych na dany rodzaj pojemnika dla danej nieruchomości. 
16) Wykonawca będzie prowadził działalność informacyjną dla mieszkańców polegającą na informowaniu mieszkańców, którzy zgłoszą się do Wykonawcy telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną o elementach organizacji gospodarki odpadami z zakresu: 
a) terminów odbiorów; 
b) sposobu segregacji odpadów; 
c) zakresu odbieranych odpadów oraz postępowania z pozostałymi odpadami; 
d) wyjaśniania nieprawidłowości przy odbiorze; e) obsługi uszkodzeń pojemników. 
17) Wykonawca nie ma prawa mieszania odpadów odebranych z terenu Zamawiającego w ramach realizacji Umowy z innymi odpadami (w tym z innych terenów i odbieranych na podstawie innych umów). 
10. Wykonawca może przekazać właścicielom nieruchomości (którzy nie posiadają własnych pojemników) pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych, np. w formie użyczenia lub najmu, za który to najem przedsiębiorca będzie mógł pobierać opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Ponadto wykonawca może przekazać na tej samej zasadzie pojemniki, np. typu dzwon do segregacji odpadów z podziałem na 4 frakcje, tj. papier, plastik, szkło białe, szkło kolorowe. 
11. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór:
1) Zmieszanych odpadów komunalnych, 
2) Odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na: 
a) tworzywa sztuczne; 
b) szkło białe opakowaniowe; 
c) szkło kolorowe opakowaniowe; 
d) papier i tekturę. 
3) Odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na ul. Jeżewskiej w Borku Wielkopolskim oraz przetransportowanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin (odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem). 
2. Wielkość odpadów komunalnych do odbioru: Na podstawie sprawozdań za rok 2013 oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu gminy Borek Wlkp. w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, szacunkowa ilość odpadów: 
1) 2600 Mg odpadów komunalnych zmieszanych; 
2) 300 Mg odpadów selektywnie zebranych. Odbioru i transportu wymienionych w pkt. 2 odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i wysypywaniu na drogę. 
3. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującą częstotliwością: 
1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych: 
a) odpady selektywnie zebrane nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
b) odpady komunalne zmieszane: w przypadku nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż co trzy tygodnie; w przypadku nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem, iż pojemniki o pojemności od 5000 litrów powinny być odbierane sukcesywnie po ich zapełnieniu. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do obierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach. Odbiór musi odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. 3) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć optymalne trasy przejazdu oraz przygotować harmonogram odbioru odpadów komunalnych: 
a) zmieszanych odpadów komunalnych; 
b) selektywnie zebranych surowców wtórnych. 
4) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram na odbiór odpadów komunalnych, obejmujący okres od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. nie później jednak niż do 6 czerwca 2014 r. włącznie. W przypadku, gdy termin podpisania umowy z Wykonawcą ulegnie przedłużeniu, ww. terminów nie stosuje się, a harmonogram należy przekazać niezwłocznie Zamawiającemu. 
5) Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania harmonogramu zatwierdzi go lub wniesie zastrzeżenia. Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować harmonogram i przedstawić do ponownej akceptacji. 
6) Drugi harmonogram powinien obejmować okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Wykonawca przekaże harmonogram w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł Zamawiającemu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. Harmonogram co do treści podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z ww. zasadami. 
7) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 
a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, pozwalający na szybkie sprawdzenie daty odbioru poszczególnych frakcji odpadów; 
b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia. 
8) Wykonawca, który posiada stronę internetową umieszcza treść harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponuje go przez cały okres na jaki został przygotowany. 
9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 1 egzemplarza harmonogramu w formie papierowej właścicielom i zarządcom nieruchomości zamieszkałych, właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na 10 dni przed wejściem w życie nowo obowiązującego harmonogramu (wystarczającym dla spełnienia obowiązku doręczenia harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości). 
10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów w szczególności biorąc pod uwagę: 
a) odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy; 
b) w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu; 
c) zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak, aby mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania; 
d) względy sanitarne punktów zbierania odpadów komunalnych przy nieruchomościach oraz potrzeby właścicieli nieruchomości. 
4. W następujących załącznikach do SIWZ: 
1) Nr 1 do SIWZ Zamawiający podał ilość mieszkańców na terenach wiejskich. 
2) Nr 2 do SIWZ Zamawiający podał ilość mieszkańców miasta Borek Wlkp. 
3) Nr 3 do SIWZ Zamawiający przedstawia wykaz ulic. Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż będą następowały zmiany ilości odbieranych odpadów wynikające ze zmian okoliczności zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach.
 5. Zamawiający w takcie trwania umowy udostępni Wykonawcy informacje o: 
1) Nieruchomościach nowo zgłoszonych, na których powstają odpady komunalne. 
2) Nieruchomościach zmieniających swój status użytkowania. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielowi harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, a także worków do odpadów segregowanych (w przypadku segregacji) w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji. 
6. Świadczenie usługi: 
1) Usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie z terenu Gminy Borek Wlkp. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie zebranych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin. 
3) Usługa w zakresie gospodarowania selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 
7. Sposób odbioru odpadów komunalnych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości segregującym odpady odpowiednią ilość worków do segregacji do dnia 30 czerwca 2014 r. (Dodatkowo przy każdym odbiorze odpadów Wykonawca jest zobowiązany uzupełniać brakującą ilość worków). 
2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób ciągły i terminowy, nienależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oaz selektywnie zebranych w sposób wykluczający ich mieszanie. Pojazdy do zbiórki odpadów komunalnych muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122). 
3) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych, na których powstają odpady komunalne zgromadzonych w pojemnikach i workach, spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borek Wlkp. 
4) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę drogą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich nieruchomości, szczegółowy zakres naruszenia oraz zdjęcie takich odpadów w formacie cyfrowym zawierające datę i godzinę. 
5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, tj. zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników/worków podczas dokonywania ich odbioru. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.). 
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
8. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21 z późn. zm); 
b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.); 
c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm.); 
d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122); 
e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630); 
f) uchwały Nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.; 
2) Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym mu stanowisku komputerowym, będącym własnością Zamawiającego legalne oprogramowanie umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę. 
3) Wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy Borek Wlkp. 
4) Zapewnienie dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 
5) Dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg i innych utrudnień. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 
6) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 
7) Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 
8) Prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych zgodnie z zapisami umowy. 
9 Obowiązki Wykonawcy z tytułu obsługi Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp.: 
1) Wykonawca wprowadzi wyznaczone trasy oraz harmonogramy do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z użycie udostępnionego konta w Systemie. 
2) Wykonawca będzie aktualizował w Systemie Informatycznym wprowadzone harmonogramy oraz trasy przejazdów po każdej ich zmianie. 
3) Wykonawca będzie zawsze raportował odstępstwa od ustalonych harmonogramów lub tras również w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Wykonawca poinformuje Urząd telefonicznie. Wykonawca wprowadzi do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. informację dla mieszkańców o zaistniałym odstępstwie oraz zmienionym terminie wywozu i typie odpadów. 
4) Wykonawca dla każdej z wyznaczonych tras przekaże Zamawiającemu wzorcowy Raport w postaci zapisu śladu GPS zapisanego w pliku GPX. 
5) Wykonawca wprowadzi wzorcowy raport GPX do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z użycie udostępnionego konta w Systemie. 
6) Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego raport GPX z każdej wykonanej trasy. Wykonawca wprowadzi raport GPX do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z użyciem udostępnionego konta w Systemie. Raport musi być przekazany w terminie do 2 dni roboczych od daty wykonania trasy. 
7) Wykonawca dla każdej wykonanej trasy będzie przekazywał Zamawiającemu raport ilości oraz rodzajów odebranych odpadów z poszczególnych nieruchomości. W tym celu Wykonawca wprowadzi do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. sprawozdania z użyciem formularza dostępnego w Systemie lub poprzez wykonanie importu pliku CSV zgodnie z zakresem danych oraz formatem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. Sprawozdanie musi być przekazane w terminie do 10 dni roboczych od daty wykonania trasy. 
8) Wykonawca może wprowadzać sprawozdania z odbiorów odpadów z posesji poprzez interfejs automatyczny SOAP Webservice, z którym Wykonawca we własnym zakresie wykona integracje swojego systemu informatycznego z Systemem Informatycznym Gminy Borek Wlkp. zgodnie z poniższymi wymogami: 
a) Wykonawca przy każdej obsługiwanej posesji, w trakcie odbioru odpadów, zbierze dane obejmujące: wagę danego pojemnika lub poziom jego zapełnienia; 
b) po każdej wykonanej trasie Wykonawca przekaże raport do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. ze swojego systemu poprzez przesłanie raportu do interfejs SOAP Webservice; 
c) użycie interfejsu automatycznego jest możliwością, z której Wykonawca może skorzystać, a w przypadku nie skorzystania Wykonawca będzie wprowadzał raporty bezpośrednio do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez formatkę lub import plików; 
d) niesprawność interfejsu połączeniowego, systemu informatycznego Wykonawcy, Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. lub inne sytuacje wyjątkowe nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku prowadzenia raportu odbioru odpadów z każdej posesji, ponieważ w takich sytuacjach raport powinien być prowadzony metodą tradycyjną (papierową) i przeniesiony do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp.; 
e) w przypadku niedostępności Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. Wykonawca przechowa raport do czasu jego udostępnienia i wprowadzi raport, a na żądanie Zamawiającego przekaże raport innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub tradycyjnym) we wskazanej formie (elektronicznej lub tradycyjnej). 
9) Wykonawca może wprowadzać sprawozdania z odbiorów odpadów z posesji poprzez urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją udostępnioną przez Zamawiającego zgodnie z poniższymi wymogami: 
a) Wykonawca wyposaży się w 3 sztuki urządzenia zgodnego z: Honeywell Dolphin 6000 z Systemem Windows Mobile 6.0 lub 6.5 (w przypadku innego urządzenia aplikacja udostępniana przez Zamawiającego nie zapewnia możliwości użycia czytnika kodów kreskowych). Inne obsługiwane urządzenia: Honeywell Dolphin® 6100 Mobile Computer; Honeywell Dolphin® 7800 Enterprise Digital Assistant HoneywellDolphin® 9700 Enterprise Digital Assistant 
b) Wykonawca zapewni możliwość komunikacji urządzenia poprzez sieć Internet za pośrednictwem stałego dostępu GSM/GPRS lub czasowego (co najmniej raz dziennie) poprzez inny rodzaj dostępu (WIFI, USB, itp.); 
c) Wykonawca zapewni we własnym zakresie serwis urządzenia mobilnego; 
d) Wykonawca zapewni we własnym zakresie szkolenie swoich pracowników z obsługi urządzenia mobilnego; 
e) z użyciem urządzenia mobilnego wprowadzane będą dane dot. odbiorów odpadów z każdej obsługiwanej posesji w sposób dokładny (na podstawie wagi na samochodzie) lub szacunkowy (na podstawie ilości, zapełnienia i rodzajów pojemników); 
f) w przypadku niemożności użycia kodów kreskowych (z powodu ich braku na pojemniku/posesji, niemożności odczytu zniszczonego kodu, itp.) wprowadzony zostanie raport z odbioru na podstawie adresu lub numeru nieruchomości; 
g) w przypadku niemożności użycia urządzenia mobilnego Wykonawca wprowadzi raport z odbioru bezpośrednio do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez formatkę w Systemie lub poprzez import pliku; 
h) Wykonawca przy każdej obsługiwanej posesji, w trakcie odbioru odpadów, odczyta kod kreskowy z użyciem urządzenia mobilnego i dostarczonej aplikacji, a następnie wprowadzi wartość liczbową do aplikacji oznaczającą: wagę danego pojemnika lub; objętość odpadów lub; poziom zapełnienia pojemnika. Dodatkowo w przypadku niespełnienia wymogów regulaminu Wykonawca wprowadzi do urządzenia uwagi na temat nieruchomości; 
i) po każdej wykonanej trasie Wykonawca przekaże raport do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z urządzenia mobilnego poprzez podłączenie urządzenia do sieci Internet i wykonanie przesłania raportu w dostarczonej aplikacji w ciągu 2 dni roboczych od wykonania trasy;
 j) użycie urządzenia mobilnego jest możliwością, z której Wykonawca może skorzystać. W przypadku nie skorzystania Wykonawca będzie wprowadzał raporty bezpośrednio do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez formatkę lub import plików; 
k) niesprawność urządzenia, aplikacji, interfejsu połączeniowego, systemu informatycznego Wykonawcy, Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp., lub inne sytuacje wyjątkowe nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku prowadzenia raportu odbioru odpadów z każdej posesji. W takich sytuacjach raport powinien być prowadzony metodą tradycyjną (papierową) i przeniesiony do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. 
l) w przypadku niedostępności Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. Wykonawca przechowa raport do czasu jego udostępnienia i wprowadzi raport, a na żądanie Zamawiającego przekaże raport innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub tradycyjnym).
10) dla każdej nieruchomości, z której Wykonawca odbiera odpady, Wykonawca przygotuje naklejkę z kodem/kodami kreskowym/kreskowymi i umieści ją na głównym pojemniku lub altance śmietnikowej lub innym, dostępnym miejscu oraz w przypadku segregacji również na każdym worku do danej frakcji. 
11) Wykonawca zapewni utrzymanie w należytym porządku umieszczonych kodów kreskowych oraz niezwłocznie uzupełni powstałe braki. 
12) Wykaz kodów kreskowych dla nieruchomości zostanie udostępniony Wykonawcy w Systemie Informatycznym Zamawiającego w formie pliku/ów PDF. 
13) Wykonawca może przechowywać kopie kodów kreskowych w katalogu/zeszycie i korzystać z nich w przypadku stwierdzenia braku kodu na pojemniku. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku skanowania kodów jedynie w miejscu odbioru odpadów. 
14) Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z przekazania zebranych odpadów odebranych z nieruchomości Zamawiającego do RIPOK zawierające informacje o ilościach, kodach i sposobach utylizacji. W tym celu Wykonawca wprowadzi do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. Sprawozdania z użyciem formularza dostępnego w Systemie lub poprzez wykonanie importu pliku CSV zgodnie z zakresem danych oraz formatem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Sprawozdanie musi być przekazane w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania odpadów do RIPOK. 
15) Wykonawca wyposaży pojemniki (w tym worki) w czytelny kod kreskowy zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Zamawiający udostępni w Systemie Informatycznym Gminy Borek Wlkp. wykaz kodów kreskowych na dany rodzaj pojemnika dla danej nieruchomości. 
16) Wykonawca będzie prowadził działalność informacyjną dla mieszkańców polegającą na informowaniu mieszkańców, którzy zgłoszą się do Wykonawcy telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną o elementach organizacji gospodarki odpadami z zakresu: 
a) terminów odbiorów; 
b) sposobu segregacji odpadów; 
c) zakresu odbieranych odpadów oraz postępowania z pozostałymi odpadami; 
d) wyjaśniania nieprawidłowości przy odbiorze; 
e) obsługi uszkodzeń pojemników. 
17) Wykonawca nie ma prawa mieszania odpadów odebranych z terenu Zamawiającego w ramach realizacji Umowy z innymi odpadami (w tym z innych terenów i odbieranych na podstawie innych umów). 
10. Wykonawca może przekazać właścicielom nieruchomości (którzy nie posiadają własnych pojemników) pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych, np. w formie użyczenia lub najmu, za który to najem przedsiębiorca będzie mógł pobierać opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Ponadto wykonawca może przekazać na tej samej zasadzie pojemniki, np. typu dzwon do segregacji odpadów z podziałem na 4 frakcje, tj. papier, plastik, szkło białe, szkło kolorowe. 
11. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu;poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych:gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z dopiskiem WADIUM w postępowaniu na: Odbiór stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Borek Wlkp. Kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę można dołączyć do składanej oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas, jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., pok. Nr 8. przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu wadialnego wykonawca może dołączyć do składanej oferty. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 4A i ust 5 ustawy.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
III.2) ZALICZKI
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Borku Wlkp., o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, w zakresie: 
a) 15 01 01 opakowania z papieru i tektury; 
b) 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych; 
c) 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe; 
d) 15 01 07 opakowania ze szkła; 
e) 20 01 01 papier i tektura; 
f) 20 01 02 szkło; 
g) 20 01 39 tworzywa sztuczne; 
h) 20 03 01 niesegregowane (zmieszane odpady komunalne); 
i) 20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2) wiedza i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
 a) co najmniej 1 usługą odbierania odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto, 
b) usługami odbioru odpadów komunalnych wykonanych na rzecz właścicieli nieruchomości o łącznej masie 2600 Mg.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem: 
a) bazy transportowo-magazynowej spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
b) następującymi pojazdami: dwoma przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 3 (preferowane EURO 5); dwoma przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; jednym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełniającym co najmniej normę emisji spalin EURO 3 (preferowane EURO 5), z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną masą całkowitą do 8 ton, szerokością zabudowy pojazdu nie przekraczającą 2,5 m.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
4) sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700.000,00 zł, słownie: siedemset tysięcy złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty:
1. ofertę wykonawcy - wg wzoru o załacznik nr 11 SIWZ, 
2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżli nie wynika ona z innych przedstawionych dokumentów..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Borek Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Gmina Borek Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek, pokój Nr 1 SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2014-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-05
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie