Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.”

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.”

Data publikacji: 30-08-2013
Termin składania ofert: 09-09-2013zapytanie - odpowiedź

 dokumentacja

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.borekwlkp.pl--------------------------------------------------------------------------------


Borek Wielkopolski: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.
Numer ogłoszenia: 351532 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają: 1) dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3) przedmiary robót. 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71.52.00.00-9 usługi nadzoru budowlanego 71.24.70.00-1 nadzór nad robotami budowlanymi 71.54.00.00-5 usługi zarządzania budową 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiary robót dot. w/w zadania dołączone zostały do SIWZ - załącznik Nr 1 do SIWZ. Z pełną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. w godzinach pracy Urzędu tj.: pn: 7:00-16:00, wt-czw: 7:00-15:00, pt: 7:00-14:00. 2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w pkt. 1. 2) Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26 oraz 27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623). 3) Rozliczenie budowy z Wykonawcą robót. 4) Rozliczenie budowy z Zamawiającym. 5) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie z wykonawcą robót harmonogramem realizacji. 6) Inspektor zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o realizacji robót, a w cyklach dwumiesięcznych złożenia dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji. 7) Inspektor i Zamawiający zobowiązują się do bezzwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego. 8) Inspektor zobowiązany jest do bieżącej kontroli realizacji robót na terenie budowy w całym okresie realizacji robót, co najmniej 2 razy w tygodniu (wyłączone przerwy w realizacji robót) oraz ponadto w każdym innym terminie, jeżeli będzie to wymagane i niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 9) Udział w czynnościach odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi. 3. Zaleca się aby Inspektor zapoznał się z dokumentacją projektową, z terenem realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1, 71.54.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z dopiskiem WADIUM - w postępowaniu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.. Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, może dołączyć do składanej oferty. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., pok. Nr 8. przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu wadialnego wykonawca może dołączyć do składanej oferty. 7. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 13. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; czyli dysponuje osobą inspektora nadzoru budowlanego zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej: - minimalna liczba osób: 1 - minimalne kwalifikacje, doświadczenie: posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; wykonał, jako inspektor nadzoru co najmniej 1 usługę bezpośredniego nadzorowania realizacji robót przy budowie/przebudowie/remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 15.000 m3 w zakresie wymaganych uprawnień, b) sanitarnej: - minimalna liczba osób: 1 - minimalne kwalifikacje, doświadczenie: posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; wykonał, jako inspektor nadzoru co najmniej 1 usługę bezpośredniego nadzorowania realizacji robót przy budowie/przebudowie/remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 15.000 m3 w zakresie wymaganych uprawnień, c) elektrycznej: - minimalna liczba osób: 1 - minimalne kwalifikacje, doświadczenie: posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; wykonał, jako inspektor nadzoru co najmniej 1 usługę bezpośredniego nadzorowania realizacji robót przy budowie/przebudowie/remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 15.000 m3 w zakresie wymaganych uprawnień. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1) ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. pokój Nr 1, SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-05
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie