Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2005.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2005.

Numer uchwały: 2005/25/177
Numer sesji: 25
Rok: 2005

UCHWAŁ

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10 lutego 2005

 

A Nr XXV/ 177 /2005

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2005.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekstjednolityDz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591

ze zmianami /, oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami /

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2005 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/146/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. oraz uchwała Nr XXI/146/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2000 r.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie