Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.240.000,00 NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW”

„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.240.000,00 NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW”

Data publikacji: 05-07-2012
Termin składania ofert: 13-07-2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.borekwlkp.pl--------------------------------------------------------------------------------


Borek Wielkopolski: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.240.000,00 NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
Numer ogłoszenia: 236134 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.240.000,00 NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w kwocie 1.240.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach: - kredyt złotowy; - kredyt uruchamiany będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego z maksymalnym terminem wykorzystania do dnia 31 grudnia 2012r. - okres kredytowania - 8 (osiem) lat. Ostateczna spłata kredytu 20 grudnia 2019 r.; - oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M; - spłata kapitału - w ratach kwartalnych zgodnie z terminami i wysokością określonymi w ust. 2; - spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach kwartalnych. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu; - uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy; - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową; - prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od kwoty nie wykorzystanego kredytu; - Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu; - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem. 2. Harmonogram spłat rat kredytowych: 20.03.2015 - 25.000,00 20.06.2015 - 25.000,00 20.09.2015 - 25.000,00 20.12.2015 - 25.000,00 20.03.2016 - 25.000,00 20.06.2016 - 25.000,00 20.09.2016 - 25.000,00 20.12.2016 - 25.000,00 20.03.2017 - 75.000,00 20.06.2017 - 75.000,00 20.09.2017 - 75.000,00 20.12.2017 - 75.000,00 20.03.2018 - 100.000,00 20.06.2018 - 100.000,00 20.09.2018 - 100.000,00 20.12.2018 - 100.000,00 20.03.2019 - 85.000,00 20.06.2019 - 85.000,00 20.09.2019 - 85.000,00 20.12.2019 - 85.000,00 Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykorzystania całości kwoty kredytu raty spłaty zostaną proporcjonalnie zmniejszone do całości wykorzystanej kwoty, a termin spłaty pozostanie bez zmian tj. 20.12.2019r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1) ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) projekt umowy sporządzony przez wykonawcę, odpowiadający wszystkim warunkom określonym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt umowy może nie zawierać elementów tzw. formalnych czy technicznych i w tym zakresie będzie korygowany i uzupełniany po wyborze oferty; 4) symulację spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów obliczenia ceny oferty), z uwzględnieniem stawki WIBOR 1M aktualnej na dzień 04 lipca 2012 r. tj. 4,91oraz założenia, że termin wykorzystania kredytu nastąpi do dnia 31.12.2012 r. a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 20.03.2015 r.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany: 1) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie III.1.10 i III.1.11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w przypadku skorzystania przez zamawiającego z części kredytu oraz w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zmianie ulegnie Harmonogram spłaty rat kapitału. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do zamawiającego. 4. Projekt umowy odpowiadający wszystkim warunkom określonym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji przygotuje wykonawca i załączy go do składanej oferty. Projekt umowy opracowany przez wykonawcę może nie zawierać elementów technicznych czy formalnych i w tym zakresie będzie korygowany i uzupełniany po wyborze oferty. 5. Projekt umowy opracowany przez wykonawcę winien zawierać istotne postanowienia umowy wymienione wyżej w punktach 1,2,3 i 4.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. BIURO OBSŁUGI KLIENTA..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. pokój Nr 1 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie