Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp

Numer uchwały: 248
Numer sesji: 35
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXV/248/2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R.

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 u5itawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.)oraz na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) Rada Miejska w Borku Wlkp uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjmie nazwę "Osiedle ­- Jaraczewska".

3. Granice opracowania planu określone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały .

4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie ustalało w szczególności przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie