Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Numer uchwały: 238
Numer sesji: 35
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXV/ 238 /2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 roku

 

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 z późno zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości

1) od gruntów:                                        .

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków­0,54 zł od 1 m2 powierzchni;

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni          wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni;

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego­0,12 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -13,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania     świadczeń zdrowotnych -3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 


e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego p_ez organizacje pożytku publicznego - 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/164/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 208 poz. 5193).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie