Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przekształcenia Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

w sprawie: przekształcenia Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Numer uchwały: 242
Numer sesji: 35
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXI /242/2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 r.

 

w sprawie: przekształcenia Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "f', i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm.), art. 6 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komu­nalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 roku z późno zm.) w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.) Rada Miejska w Borku Wlkp. uchwala, co nastę­puje:

 

§ 1. Zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie zwany dalej Zakładem, przekształca się w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Borek Wlkp. Za dzień przekształcenia przyjmuje się dzień dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

§ 2. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszyst­kie prawa i obowiązki związane z jego działalnością.

2. Składniki mienia przekształcanego zakładu budżetowego stają się majątkiem spółki.

3. Prawa trwałego zarządu nieruchomościami przysługujące zakładowi budże­towemu w chwili przekształcenia stają się prawem użytkowania wieczystego spółki.

4. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami spółki.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie