Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » „Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego: "Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski" Nr umowy POKL.09.01.02-30-101/11” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” indywidualizacja procesu naucz

„Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego: "Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski" Nr umowy POKL.09.01.02-30-101/11” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” indywidualizacja procesu naucz

Data publikacji: 28-11-2011
Termin składania ofert: 06-12-2011

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA SIWZ Z DNIA 02 GRUDNIA 2011R.

 

Borek Wielkopolski: Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego: Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski Nr umowy POKL.09.01.02-30-101/11
Numer ogłoszenia: 400514 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego: Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski Nr umowy POKL.09.01.02-30-101/11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z klas I - III szkół podstawowych z Gminy Borek Wlkp. w ramach projektu systemowego pn: Recepta na lepsze jutro -Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie obejmuje prowadzenie: - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, - zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, - zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, - zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, - zajęć gier i zabaw ogólnorozwojowych, - zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, - zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 30 godzin w roku szkolnym 2011/2012 dla każdej z grup w wymienionych niżej placówkach oświatowych. Do obowiązków prowadzącego będzie należało: -uzyskanie zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach; -sporządzenie diagnozy indywidualnej dziecka; -dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do ustalonego przez dyrektora szkoły planu zajęć; -opracowanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski i przedstawienie do akceptacji koordynatorowi projektu; -prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ( ... godz. lekcyjnych zgodnie z projektem i harmonogramem Projektu Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski w wybranej przez siebie części Projektu w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2012r. wg zaakceptowanego planu pracy; -dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dzienniku zajęć, listach obecności, kartach ewaluacji; -informowanie wychowawcy, dyrektora o wynikach i o osiągnięciach uczniów, -przeprowadzenie ewaluacji zajęć - dwa razy w trakcie trwania projektu oraz przekazanie wniosków szkolnemu koordynatorowi; -prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu oraz comiesięczne przekazywanie w formie elektronicznej i papierowej informacji koordynatorowi, w której realizowany jest projekt o stanie realizacji planu zajęć, w tym ilości zrealizowanych godzin. -wspomaganie promocji i ewaluacji projektu - informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpraca z koordynatorem projektu w mierzeniu postępów uczniów w zakresie rezultatów projektu; -ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie; -zobowiązanie do przestrzegania regulaminu sali, w której prowadzi zajęcia; -decydowanie o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce; -bieżące informowanie koordynatora szkoły o problemach mogących mieć wpływ na terminową lub prawidłową realizację przedmiotu umowy; -oznaczenie każdego dokumentu logotypem Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Szczegółowy zakres obowiązków został ujęty w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Zmiana godzin (nie dotycząca ilości) nie stanowi zmiany przedmiotu zamówienia i nie wymaga zmiany zawartej umowy. Jednostka 1h w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Termin wykonania poszczególnych usług będzie ustalany indywidualnie z koordynatorem projektu. Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć wg niżej wymienionych rodzajów przez wykonawcę zamówienia i składa się z 25 części. Dokładne godziny wykonywania zajęć zostaną ustalone z koordynatorem projektu. Zmiana godzin (nie dotycząca ilości) nie stanowi zmiany przedmiotu zamówienia i nie wymaga zmiany zawartej umowy. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z dziećmi z danej szkoły i na terenie danej placówki po zakończeniu obowiązkowych zajęć wg harmonogramu opracowanego i uzgodnionego z dyrektorem szkoły. Ponadto zajęcia muszą być prowadzone w oparciu o autorskie programy uwzględniające przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników projektu - oznacza to, że wykonawca musi prowadzić zajęcia samodzielnie. Celem głównym (ogólnym) projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie Borek Wlkp. Do celów szczegółowych projektu należą: a) zapewnienie dzieciom klas I-III szkół podstawowych gminy Borek Wlkp. oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, b) zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w w/w szkołach aktywizujących metod nauczania, c) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy pedagogiczno-psychologicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizowanej na zajęciach terapeutycznych (terapii psychologicznej), d) wyszczególnienie i opis metod realizacji programu ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących pracę ucznia i jego zaangażowanie w zajęcia, e) wyszczególnienie i opis form realizacji programu ze szczególnym uwzględnieniem form aktywizujących pracę ucznia i jego zaangażowanie w zajęcia, f) zadania, g) treści i struktura programu zajęć, h) procedury/ metody osiągania celów, i) spodziewane efekty/rezultaty (ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów zawartych w projekcie), j) ewaluacja programu ( ocena przydatności i skuteczności przeprowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych celów), k) ewentualne załączniki (np. zdjęcia, rysunki)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 25.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium celem udziału w przetargu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego, b) wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub do realizacji zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub do realizacji zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki lub w zakresie rewalidacji; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki lub w zakresie rewalidacji; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie rewalidacji do realizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, - wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczej; lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej do realizacji zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii do realizacji zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej do realizacji zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej do realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć artystycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć muzycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć plastycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej języka angielskiego.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3) Zamawiający wymaga: dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, odpowiednio do wybranej części zamówienia: a) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego, b) wykonawcy poszczególnych zadań musza spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub do realizacji zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub do realizacji zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki lub w zakresie rewalidacji; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki lub w zakresie rewalidacji; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie rewalidacji do realizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, - wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczej; lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej do realizacji zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii do realizacji zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej do realizacji zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej do realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć artystycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć muzycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć plastycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej języka angielskiego. Jest niezaangażowany w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL 2007-2013, nie jest pracownikiem instytucji uczestniczących w realizacji PO KL 2007-2013, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz legitymuje się dokumentem potwierdzającym posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz aktem nadania stopnia awansu zawodowegoco najmniej nauczyciela kontraktowego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3) Zamawiający wymaga: dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, odpowiednio do wybranej części zamówienia: a) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego, b) wykonawcy poszczególnych zadań musza spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub do realizacji zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub do realizacji zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki lub w zakresie rewalidacji; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki lub w zakresie rewalidacji; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie rewalidacji do realizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, - wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczej; lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej do realizacji zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii do realizacji zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej do realizacji zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej do realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć artystycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć muzycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do realizacji zajęć plastycznych, - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej języka angielskiego. Jest niezaangażowany w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL 2007-2013, nie jest pracownikiem instytucji uczestniczących w realizacji PO KL 2007-2013, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz legitymuje się dokumentem potwierdzającym posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz aktem nadania stopnia awansu zawodowegoco najmniej nauczyciela kontraktowego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp. BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp. SEKRETARIAT pokój Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy: Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski Nr umowy POKL.09.01.02-30-101/11 złożony i wyłoniony w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Liczba godzin ogółem: 60 h Podział na grupy: 2 grupy Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Liczba godzin ogółem: 60 h Podział na grupy: 2 grupy Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Gry i zabawy ogólnorozwojowe - Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: gry i zabawy ogólnorozwojowe Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Gry i zabawy ogólnorozwojowe - Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: gry i zabawy ogólnorozwojowe Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Liczba godzin ogółem: 60 h Podział na grupy: 2 grupy Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Liczba godzin ogółem: 60 h Podział na grupy: 2 grupy Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Liczba godzin ogółem: 30 h Podział na grupy: 1 grupa Harmonogram: - od września 2011 do 30 czerwca 2012 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie