Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.330.000,00

UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.330.000,00

Data publikacji: 05-02-2010
Termin składania ofert: 17-02-2010

 ZMIANA W SIWZ Z DNIA 03 MARCA 2010 ROKU

więcej

ZMIANA W SIWZ Z DNIA 19 LUTEGO 2010 ROKU

 więcej

ZMIANA W SIWZ Z DNIA 15 LUTEGO 2010 ROKU

więcej

 

 

 

OŚWIADCZENIE Z DNIA 11 lutego 2010 roku

więcej

 

Borek Wielkopolski: UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.330.000,00
Numer ogłoszenia: 33878 - 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.330.000,00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 2.330.000,00 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z karencją w spłacie kapitału do 20 marca 2012 roku. I transza - 1.830.000,00 do dnia 30.03.2010r., II transza - 500.000,00 do dnia 30.07.2010r. Spłata kredytu na warunkach: spłata kapitału w ratach kwartalnych, spłata każdej raty w terminie do 20-go ostatniego miesiąca danego kwartału, spłata odsetek w terminach kwartalnych, zaczynając od dnia uruchomienia kredytu, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, możliwość niewykorzystania całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco. Harmonogram spłat rat kredytowych: 20.03.2012r. 200.000 20.06.2012r. 200.000 20.09.2012r. 200.000 20.12.2012r. 200.000 20.03.2013r. 250.000 20.06.2013r. 250.000 20.09.2013r. 250.000 20.12.2013r. 250.000 20.03.2014r. 250.000 20.06.2014r. 250.000 20.09.2014r. 30.000 Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykorzystania całości kwoty kredytu raty spłaty zostaną proporcjonalnie zmniejszone do całości wykorzystanej kwoty, a termin spłaty pozostanie bez zmian tj. 20.09.2014r. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 1 M powiększone o zaoferowaną marżę banku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 30.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku załączy do oferty stosowne dokumenty (odpis właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony Formularz oferty. 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. 3.Projekt umowy sporządzony przez wykonawcę, odpowiadający wszystkim warunkom określonym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt umowy może nie zawierać elementów tzw. formalnych czy technicznych i w tym zakresie będzie korygowany i uzupełniany po wyborze oferty; 4.Symulację spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów obliczenia ceny oferty), z uwzględnieniem stawki WIBOR 1M aktualnej na dzień 03.02.2010 r. tj. 3,63 oraz założenia, że uruchomienie kredytu nastąpi do dnia 30.03.2010 r. a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 20.03.2012 r.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp. SEKRETARIAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp. SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

rb_z.pdf

rb_n.pdf

wyk_2008.pdf

rb_z_trzeci_kwartal_2009.pdf

rb_n_trzeci_kwartal_2009.pdf

rb_nds_trzeci_kwartal_2009.pdf

opinia_rio.pdf

rio_-_prognoza_dlugu.pdf

rio_-_deficyt.pdf

zestawienie_mienia_komunalnego.pdf

 

 

SPROSTOWANIE Z DNIA 12 lutego 2010 roku

więcej


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-03
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie