Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » „PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI BUDYNKU M-GOK W BORKU WLKP.”

„PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI BUDYNKU M-GOK W BORKU WLKP.”

Data publikacji: 03-12-2009
Termin składania ofert: 15-12-2009

ZMIANA SIWZ Z DNIA 10.12.2009R.

Borek Wielkopolski: PEŁNIENIE FUNCKJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI BUDYNKU M-GOK W BORKU WLKP.
Numer ogłoszenia: 416130 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNCKJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI BUDYNKU M-GOK W BORKU WLKP..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy przebudowie i rozbudowie wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.. Zakres przedmiotu zamówienia: 1)Dokumentacja dot. w/w zadania dołączona została do SIWZ - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do zapoznania się z dokumentacją projektową. 3)Inspektor nadzoru zobowiązany będzie sprawdzić czy wykonywane roboty budowlane są zgodne z Dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 4)W ramach zamówienia inspektor nadzoru zobowiązany będzie do wykonywania czynności inspektora nadzoru wynikających z ustawy prawo budowlane a w szczególności do: a) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, d) potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowania rozliczeń budowy, e) informowania Zamawiającego w terminie 3 dni od zdarzeń mogących wpłynąć na wykonanie robót budowlanych w sposób i zakresie określonym w umowie na roboty budowlane..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-9, 74.14.21.10-0, 74.23.15.40-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku załączy do oferty stosowne dokumenty (odpis właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli dysponuje osobą inspektora nadzoru budowlanego zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane w specjalności a także wykaże, że: a) Inspektor nadzoru budowlanego posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) Inspektor nadzoru budowlanego posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, c) Inspektor nadzoru budowlanego podany z imienia i nazwiska posiada minimum 2 letnią praktykę zawodową pozwalającą na kierowanie robotami budowlanymi z podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca wykonania - wg tabeli stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz wykaże, że: a)nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat, b)nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy), a w przypadku podmiotów zbiorowych, sąd nie orzekł wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy); 1.Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę spełnia, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę nie spełnia. 2.Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Katalog zamknięty przesłanek stanowiących podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania określa art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 4.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy muszą być spełnione przez każdego z tych wykonawców, natomiast warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w punkcie V.1 SIWZ, stosownie do postanowień art. 25 ust. 1 i art. 44 ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, wykonawca winien złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie: o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ; 2) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, oraz że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda złożenia: a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d)wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż usługa została wykonana należycie (referencje), e)polisy, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. A.Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1.Wypełniony Formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp., SEKRETARIAT.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp., SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie