Strona główna » Dokumenty » Postanowienia » Postanowienie w sprawie obowiązeku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965.

Postanowienie w sprawie obowiązeku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: OŚGK/7624/5/2008
Data publikacji: 15.07.2008

Zał. nr. 18/PQ B 5/1

Borek Wlkp., dnia 15 lipca 2008r.OŚGK/7624/5/2008P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)

p o s t a n a w i a m


nałożyć na Gminę Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965.U z a s a d n i e n i e

Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. zwróciła się z wnioskiem do tut. Urzędu
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia – budowa
i przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965.
Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu. W związku z tym Urząd, w oparciu o art. 51 ust. 3
pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i do Starostwa Powiatowego w Gostyniu – Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o opinię w sprawie konieczności sporządzenia i zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Starosta Gostyński w postanowieniu z dnia 25 czerwca 2008r. OR.7633-60/08 wyraził opinię o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w postanowieniu z dnia 08 lipca 2008r. NS-71/2-33/08 wyraził opinię o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W świetle powyższego oraz po dokonanej przez organ ocenie rodzaju i skali planowanego przedsięwzięcia oraz zastosowanych zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko orzeczono jak w sentencji postanowienia.


P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania postanowienia
Otrzymują za dowodem doręczenia:
1.Strony zostały powiadomione
w oparciu o art. 49 KPA.
2.a/a
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Postanowienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Twardowski
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2008-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-24